Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Załącznik nr 5

Statut Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołominie.
Załącznik nr 5 do uchwały
Rady Powiatu Wołomińskiego
Nr XXXVI-295/06
z dnia 13 czerwca 2006 r.STATUT POWIATOWEGO ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W WOŁOMINIE


ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Wołominie działa na podstawie obowiązującego prawa, w szczególności w oparciu o przepisy:
– ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.);
– ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535 z późn. zm.);
– ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.);
– Uchwały Nr XX-149/2000 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 31 października 2000 r.
w sprawie założenia Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołominie


§ 2

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Wołominie, zwany dalej Domem, jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

1. Siedzibą Domu jest miasto Wołomin, ul. Warszawska 5 A.
2. Terenem działania Domu jest obszar Powiatu Wołomińskiego.


§ 4

1. Dom ma status dziennego ośrodka wsparcia dla osób psychicznie chorych, przede wszystkim ujawniających zaburzenia psychotyczne.
2. Dom jest placówką koedukacyjną, przeznaczoną dla osób pełnoletnich.


§ 5

1. Zasady kwalifikowania i kierowania oraz odpłatności za pobyt w Domu regulują stosowne przepisy prawa.
2. Decyzję administracyjną o skierowaniu do Domu wydaje, w porozumieniu z Kierownikiem Domu, Starosta Powiatu Wołomińskiego lub z jego upoważnienia Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie.


ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA


§ 6

1. Dom realizuje zadania z zakresu administracji rządowej, które zostały zlecone do realizacji Powiatowi Wołomińskiemu.
2. Podstawowym celem działalności Domu jest organizowanie na terenie swojego działania oparcia społecznego dla osób, które z powodu choroby psychicznej mają poważne trudności w życiu codziennym, zwłaszcza w kształtowaniu swoich stosunków z otoczeniem, w zakresie edukacji, zatrudnienia oraz w sprawach bytowych.
3. Dom przeznaczony jest dla osób wymagających postępowania rehabilitacyjnego, ukierunkowanego na powstrzymywanie regresji powodowanej chorobą psychiczną, na poprawę jakości życia wyrażającą się jak najbardziej samodzielnym funkcjonowaniem, w miarę posiadanych możliwości samorealizowaniem się i integracją społeczną z otoczeniem.


§ 7

Do podstawowych zadań Domu należy w szczególności:
1) prowadzenie rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz wspomaganie zatrudnienia osób chorych psychicznie,
2) podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności życia codziennego,
3) ułatwianie osobom chorym psychicznie uczestniczenia w życiu społecznym, politycznym, kulturalnym, religijnym,
4) reprezentowanie interesów osób chorych psychicznie w społeczności lokalnej oraz kształtowanie wobec nich akceptującej postawy otoczenia,
5) zapewnienie osobom chorym psychicznie ochrony godności osobistej i możliwości dokonywania wyborów.


ROZDZIAŁ III
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE


§ 8

1. Domem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik Domu.
2. Kierownika Domu zatrudnia Zarząd Powiatu Wołomińskiego po zasięgnięciu opinii Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie.
3. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Kierownika Domu dokonuje Starosta Powiatu Wołomińskiego.
4. Kierownik Domu wykonuje czynności pracodawcy w rozumieniu przepisów prawa pracy w stosunku do osób zatrudnionych w Domu.


§ 9

1. Kierownik Domu jest uprawniony do wydawania zarządzeń, regulaminów i instrukcji dla realizacji zadań statutowych.
2. Kierownik Domu składa Zarządowi Powiatu Wołomińskiego coroczne sprawozdanie z działalności Domu oraz określa potrzeby w tym zakresie.§ 10

1. Funkcjonowanie Domu opiera się na zasadach jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych zadań.
2. Strukturę organizacyjną Domu określa Regulamin Organizacyjny uchwalony przez Zarząd Powiatu Wołomińskiego.


§ 11

1. Starosta Powiatu Wołomińskiego, przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie, sprawuje nadzór nad działalnością Domu.
2. Dom korzysta z obsługi komórek organizacyjnych Starostwa w sprawach: finansowych, kadrowych, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych, konserwacyjnych, obsługi prawnej.


ROZDZIAŁ IV
MIENIE I GOSPODARKA FINANSOWA


§ 12

1. Dom jest jednostką budżetową Powiatu Wołomińskiego.
2. Gospodarka finansowa Domu prowadzona jest według zasad określonych w ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).


§ 13

Mienie Domu stanowi własność Powiatu Wołomińskiego i zostało powierzone Domowi dla prowadzenia działalności statutowej.


§ 14

Podstawę gospodarki finansowej Domu stanowi roczny plan finansowy sporządzany przez Kierownika Domu, zatwierdzony przez Zarząd Powiatu Wołomińskiego.


ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§ 15

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa.


§ 16

Zmiany niniejszego Statutu dokonywane są w trybie właściwym dla jego uchwalenia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 21.06.2006 r., godz. 10.54
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 21.06.2006 r., godz. 10.54
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
21.06.2006 r., godz. 10.54Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2681 razy.