Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXXV-285/06

w sprawie: zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatu Wołomińskiego.
Uchwała Nr XXXV-285/06
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 25 kwietnia 2006 r.


w sprawie: zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatu Wołomińskiego.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Do Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatu Wołomińskiego stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr XXXII-265/05 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 grudnia 2005r. wprowadza się następujące zmiany:
1. w § 27 punkt 5) otrzymuje brzmienie:
„ nadzór nad stowarzyszeniami oraz prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych, stowarzyszeń kultury fizycznej nie prowadzących działalności gospodarczej oraz stowarzyszeń zwykłych, „ oraz dodaje się punkt 18) w brzmieniu: „ nadzór nad fundacjami”.
2. § 33 otrzymuje brzmienie:
„ Do podstawowych zadań Wydziału Ochrony Środowiska należy:
1. prowadzenie spraw, w przypadkach nie zastrzeżonych do właściwości innych organów, dotyczących przedsięwzięć, o których mowa w art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), w zakresie:
a) pozwoleń na korzystanie ze środowiska (wprowadzanie gazów i pyłów do
powietrza, wytwarzanie odpadów, pozwolenia zintegrowane),
b) zezwoleń na uczestnictwo w systemie handlu uprawnieniami do emisji,
c) zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami,
d) decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu poza terenami zakładów,
e) przyjmowania zgłoszeń instalacji i ustalania wymagań w zakresie ochrony środowiska,
f) przenoszenia praw i obowiązków na zainteresowanych nabyciem instalacji,
g) uzgodnienia w postępowaniach w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia,
h) sporządzania przeglądów ekologicznych,
i) tworzenia obszarów ograniczonego użytkowania,
2. prowadzenie spraw dot. pozwoleń wodnoprawnych i gospodarki wodnej,
określonych w ustawie Prawo wodne,
3. nadzór i kontrola nad działalnością spółek wodnych, zatwierdzania ich statutów
oraz wysokości składek,
4. ustanawianie stref ochronnych wodnych urządzeń pomiarowych służb państwowych,
5. nakładanie obowiązku prowadzenia pomiarów i przyjmowanie wyników przedkładanych przez prowadzących instalacje,
6. kontrola przestrzegania przepisów z zakresu ochrony środowiska,
7. nakładanie obowiązku ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia oraz przewrócenia stanu środowiska do stanu właściwego,
8. prowadzenie publicznego dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie,
9. udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie,
10. prowadzenie spraw dotyczących rekultywacji, w przypadkach określonych
w Prawie ochrony środowiska,
11. uzgodnienia dot. przeznaczenia gruntów rolnych na cele nie rolne i nieleśne oraz zezwoleń na wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej,
12. ustalanie kierunku rekultywacji gruntu na cele rolne lub leśne oraz uznawanie rekultywacji gruntów za zakończoną,
13. zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z terenów określonych w ustawie Prawo wodne oraz z terenów nieruchomości będących własnością gminy, a także ograniczających widoczność na liniach kolejowych,
14. wydawanie kart wędkarskich, kart łowiectwa podwodnego,
15. tworzenie i nadzór nad Społeczną Strażą Rybacką,
16. sprawy dotyczące zalesienia gruntów porolnych, na których zalesienie wyrażono zgodę przed 15.01.2004r.,
17. sprawy gospodarki leśnej oraz uznawania za ochronne lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa oraz współpraca z Nadleśniczymi, sprawującymi nadzór nad lasami niepaństwowymi, powierzony porozumieniami,
18. sporządzanie i zatwierdzanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
19. prowadzenie spraw związanych z odnowieniem lub przebudową, w przypadku zagrożenia trwałości lasów,
20. wydawanie zezwoleń na posiadanie, hodowlę i utrzymywanie chartów lub ich mieszańców,
21. wydzierżawianie obwodów łowieckich polnych,
22. wyrażanie zgody na odstępstwa oda zakazu chwytania i przetrzymywania zwierząt,
23. wydawanie decyzji o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyn,
24. opiniowanie zezwoleń na pozyskiwanie zwierząt wolno żyjących,
25. wydawanie decyzji o dopuszczeniu reproduktora do rozrodu naturalnego,
26. prowadzenie spraw związanych z Powiatowym Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej,
27. udział w pracach Zespołu Uzgadniania Dokumentacji,
28. udział w pracach Zespołu Reagowania Kryzysowego,
29. działania związane ze sporządzaniem, opiniowaniem, realizacją i monitoringiem zadań określonych w programach ochrony środowiska i planach gospodarki odpadami,
30. prowadzenie rejestrów, m.in.:
a) rejestr terenów, na których stwierdzono przekroczenie standardów jakości gleby lub ziemi,
b) rejestr posiadaczy odpadów, którzy są zwolnieni z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,
c) rejestr sprzętu pływającego, służącego do amatorskiego połowu ryb,
d) rejestr wydanych kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego,
e) rejestr roślin i zwierząt należących do gatunków, podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej,
31. edukacji ekologicznej, wspierania rozwoju turystyki, współpracy z gminami
i innymi jednostkami w zakresie działań na rzecz ochrony zasobów środowiska.
3. W § 45 ust.6 otrzymuje brzmienie:
„6. określanie opłaty eksploatacyjnej, w przypadkach określonych w ustawie Prawo geologiczne i górnicze”
4. W § 45 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. ustalanie opłat za wydobywanie kopaliny bez wymaganej koncesji lub z rażącym jej naruszeniem”
5. W § 45 dodaje się ustęp 8 w brzmieniu:
„ 8. udostępnianie informacji geologicznych”.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uzasadnienie:

Ad. p.1. Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami
w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej (DZ.U.Nr 175, poz. 1462) od 01 stycznia 2006 r. Wydział Spraw Obywatelskich przejął nadzór nad fundacjami.
Ad. p.2. Potrzeba aktualizacji wykazu zadań Wydziału Ochrony Środowiska oraz Geologa Powiatowego wynika:

I. ze zmian dotychczasowych przepisów. Główne z nich to:
1.do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627 ze zm.):
a) Ustawa z dnia 19 lutego 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. 2004 nr 49 poz. 464,
b) Ustawa z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw -
Dz.U. 2005 nr 113 poz. 954,
2. do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zm.):
a) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o odpadach - Dz.U. 2004 nr 116 poz. 1208,
b) Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o odpadach - Dz.U. 2005 nr 90 poz. 758,
c) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw -
Dz.U. 2005 nr 175 poz. 1458,
3. do ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. w Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.):
a) Ustawa z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw -
Dz.U. 2005 nr 130 poz. 1087,
b) Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne - Dz.U. 2005 nr 267 poz. 2255,
4. do ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (t.j. w Dz. U. z 2005r. Nr 45, poz. 435 ze zm.):
a) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej - Dz.U. 2005 nr 175 poz. 1460,
b) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej - Dz.U. 2005 nr 175 poz. 1462,
5. do ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zm.):
a) Ustawa z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw -
Dz.U. 2005 nr 113 poz. 954 ,
b) Ustawa z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. 2005 nr 130 poz. 1087,
6. do ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. w Dz. U. z 2004r. Nr 121,
poz. 1266 ze zm.):
a) Ustawa z dnia 19 lutego 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2004 nr 49 poz. 464 ,
b) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej - Dz.U. 2005 nr 175 poz. 1462 ,
c) postanowienie NSA z dnia 14 grudnia 2005r. sygn. akt II.OW.58/05
7. do ustawy z dnia 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. w Dz. U. z 2005r. Nr 228 poz. 1947):
a) Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o odpadach -
Dz.U. 2005 nr 90 poz. 758 ,
b) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań
i kompetencji administracji terenowej - Dz.U. 2005 nr 175 poz. 1462 ,

II. z wejścia w życie nowych przepisów:
1. ustawy z dnia 22 grudnia 2004r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 281, poz. 2784) i przepisów wykonawczych do w.w. ustawy, m.in.:
a) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 września 2005 r. w sprawie rodzajów instalacji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji na lata 2005-2007 - Dz.U. 2005 nr 199 poz. 1646 ,
b) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień do emisji dwutlenku węgla na lata 2005-2007 oraz wykazu instalacji czasowo wykluczonych ze wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji w okresie od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. - Dz.U. 2005 nr 264 poz. 2206 ,
c) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji Dz.U. 2006 nr 16 poz. 124,
I
II. z zadań ujętych w powiatowym Programie ochrony środowiska i planem gospodarki odpadami, a także bieżącej korekty i uzupełnienia brzmienia niektórych dotychczasowych zapisów regulaminu.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 09.05.2006 r., godz. 11.19
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 09.05.2006 r., godz. 11.19
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
09.05.2006 r., godz. 11.19Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2614 razy.