Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR LIV - 599/2018

w sprawie ustalenia obowiązującej w 2019 r. wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
UCHWAŁA NR LIV - 599/2018
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 18 października 2018 r.

w sprawie ustalenia obowiązującej w 2019 r. wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazduNa podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz .U. z 2018 r. poz. 995, z późn. zm.), art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1260, z późn. zm.), w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2019 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym (M.P. z 2018 r. poz. 802) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

1. Ustala się obowiązującą w 2019 r. wysokość opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym, w przypadkach określonych w art. 130 a ust. 1 i 2 ustawy - Prawo o ruchu drogowym:
1) za usunięcie pojazdu z drogi na koszt właściciela w wysokości brutto:
a) rower lub motorower - 20 zł,
b) motocykl - 100 zł,
c) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 420 zł,
d) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - 616 zł,
e) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - 871 zł,
f) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - 1 284 zł,
g) pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 1 562 zł,
2) za przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdu usuniętego z drogi na koszt właściciela za każdą dobę w wysokości brutto:
a) rower lub motorower - 1 zł,
b) motocykl - 1 zł,
c) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 19 zł,
d) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - 1 zł,
e) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - 1 zł,
f) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - 1 zł,
g) pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 1 zł.
2. Ustala się obowiązującą w 2019 r. wysokość kosztów, o których mowa w art. 130a ust. 2a ustawy - Prawo o ruchu drogowym w przypadku odstąpienia od usuwania pojazdu, na kwotę 50% opłaty określonej w ust. 1 pkt 1 niniejszej uchwały, uwzględniając rodzaj pojazdu.


§ 2

Traci moc Uchwała Nr XL–372/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 21 września 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 8272) zmieniona Uchwałą Nr LIII–592/2018 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 września 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 8967).


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2019 r.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego, data: 22.10.2018 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 25.10.2018 r., godz. 08.58
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 25.10.2018 r., godz. 09.00
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
25.10.2018 r., godz. 09.00Małgorzata JeznachEdycja strony
25.10.2018 r., godz. 08.58Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2346 razy.