Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR LIV - 597/2018

w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce, ul. Inżynierska 1
UCHWAŁA NR LIV - 597/2018
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 18 października 2018 r.

w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce, ul. Inżynierska 1


Na podstawie art. 89 ust. 1 i 3, w związku z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995,z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Z dniem 31 sierpnia 2019 r. likwiduje się Szkołę Policealną, wchodzącą w skład Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce, ul. Inżynierska 1.


§ 2

1. Dokumentację pozostałą po zlikwidowanej Szkole Policealnej, z wyłączeniem dokumentacji przebiegu nauczania, przekazuje się do Składnicy Akt w Zespole Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce.
2. Dokumentację przebiegu nauczania pozostałą po zlikwidowanej Szkole Policealnej przekazuje się Mazowieckiemu Kuratorowi Oświaty w terminie 1 miesiąca od dnia zakończenia likwidacji.


§ 3

Majątek ruchomy po zlikwidowanej Szkole Policealnej, pozostaje własnością Powiatu Wołomińskiego w zasobach Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce przy ul. Inżynierskiej 1.


§ 4

Majątek nieruchomy po zlikwidowanej Szkole Policealnej, pozostaje własnością Powiatu Wołomińskiego w zasobach Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce przy ul. Inżynierskiej 1.


§ 5

Należności i zobowiązania finansowe pozostałe po zlikwidowanej Szkole Policealnej przejmuje Centrum Usług Wspólnych w Wołominie przy ul. Legionów 85.


§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 22.10.2018 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 25.10.2018 r., godz. 08.51
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 25.10.2018 r., godz. 08.51
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
25.10.2018 r., godz. 08.51Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1526 razy.