Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR LII – 589/2018

zmieniająca Uchwałę Nr XLIII-483/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2018-2030
UCHWAŁA NR LII - 589/2018
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 30 sierpnia 2018 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XLIII-483/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2018-2030


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995, z późn. zm.) w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 art. 230, art. 231, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

1. Dokonuje się zmian w Uchwale Nr XLIII – 483/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2018-2030 polegających na:
1) wydłużeniu okresu prognozy o 3 lata tj. do roku 2033 i zmianie nazwy załącznika Nr 1, który otrzymuje nowe brzmienie: "Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2033"
2) zmianie załącznika Nr 1 w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały
3) zmianie załącznika Nr 2 pn.:"Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej", w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 03.09.2018 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 03.09.2018 r., godz. 15.34
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 03.09.2018 r., godz. 15.53
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.09.2018 r., godz. 15.53Małgorzata JeznachEdycja strony
03.09.2018 r., godz. 15.51Małgorzata JeznachEdycja strony
03.09.2018 r., godz. 15.35Małgorzata JeznachEdycja strony
03.09.2018 r., godz. 15.34Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1595 razy.