Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XLVI – 525/2018

zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Marki zadania z zakresu dróg publicznych dotyczącego rozbudowy drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki w Markach, na odcinku od drogi krajowej Nr 8 do granic miasta Marki
UCHWAŁA NR XLVI – 525/2018
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 22 marca 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Marki zadania z zakresu dróg publicznych dotyczącego rozbudowy drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki w Markach, na odcinku od drogi krajowej Nr 8 do granic miasta Marki


Na podstawie art. 12 pkt 8a w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, z późn. zm.) oraz art. 46 i art. 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1453, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

W Uchwale Nr XXVIII – 286/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Marki zadania z zakresu dróg publicznych dotyczącego rozbudowy drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki w Markach na odcinku od drogi krajowej Nr 8 do granic miasta Marki, § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Powiat Wołomiński przekaże na realizację zadania, o którym mowa w ust. 1, kwotę w wysokości 2 200 000 zł (słownie dwa miliony dwieście tysięcy zł ) w roku 2017 oraz kwotę w wysokości 4 706 614,00 zł (słownie: cztery miliony siedemset sześć tysięcy sześćset czternaście złotych) w roku 2018 w formie dotacji celowej”.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

Traci moc Uchwała Nr XLV-512/2018 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Marki zadania zakresu dróg publicznych, dotyczącego rozbudowy drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki w Markach, na odcinku od drogi krajowej Nr 8 do granic miasta Marki.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 26.03.2018 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 26.03.2018 r., godz. 16.55
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 26.03.2018 r., godz. 16.55
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
26.03.2018 r., godz. 16.55Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1745 razy.