Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XLIV - 510/2018

zmieniająca Uchwałę Nr XLIII-484/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2018 rok
UCHWAŁA NR XLIV - 510/2018
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 29 stycznia 2018 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XLIII-484/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2018 rok


Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) w związku z art. 211, art. 212, art. 235, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Do Uchwały Nr XLIII-484/2018 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2018 rok wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale.


§ 2

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Powiatu Wołomińskiego, w wyniku których zwiększa się plan dochodów o kwotę 36 200 zł, zgodnie z tabelą Nr 1.
Plan dochodów po zmianach wyniesie 192 239 742 zł.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu Wołomińskiego, w wyniku których zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 166 840 zł, zgodnie z tabelą Nr 2.
Plan wydatków po zmianach wyniesie 208 529 338 zł.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na rok 2018 w wyniku których zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 2 195 640 zł zgodnie z tabelą Nr 3.
Plan wydatków majątkowych po zmianach wyniesie 41 291 781 zł.


§ 3

Treść § 2 uchwały o której mowa w § 1 otrzymuje brzmienie:
1. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 16 289 596 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
a)emisji papierów wartościowych (obligacji) 12 158 956 zł;
b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu w kwocie 4 130 640 zł;
2. Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie 24 130 640 zł, z następujących tytułów:
a)emisji papierów wartościowych (obligacji) 20 000 000 zł;
b)wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu w kwocie 4 130 640 zł;
zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.


§ 4

Dokonuje się zmiany nazwy zadania z dotychczasowej „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4328W od drogi krajowej nr 50 w msc. Strachówka do skrzyżowania z drogą gminną w msc. Zofinin gm Strachówka” na nowe brzmienie „Sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 4328W od drogi krajowej nr 50 w msc Strachówka do granicy miejscowości Osęka gm.
Strachówka".


§ 5

Dokonuje się zmiany:
1) Tabeli nr 3 pn.: „Plan wydatków majątkowych na rok 2018” do uchwały, o której mowa w § 1, w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały;
2) Tabeli nr 4 pn.: „Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku” do uchwały, o której mowa w § 1, w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie zgodne z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.
3) Załącznika Nr 1 pn.: „Dotacje udzielane w 2018 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” do uchwały, o której mowa
w § 1, w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:
 • Tabela 1
  Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2018
 • Tabela 2
  Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2018
 • Tabela 3
  PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2018
 • Tabela 4
  Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku
 • Załącznik 1
  Dotacje udzielane w 2018 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 01.02.2018 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 05.02.2018 r., godz. 12.25
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 05.02.2018 r., godz. 13.19
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.02.2018 r., godz. 13.19Małgorzata JeznachEdycja strony
05.02.2018 r., godz. 12.25Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2059 razy.