Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XL – 374/2017

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych Powiatu Wołomińskiego” oraz nadania jej statutu
UCHWAŁA NR XL – 374/2017
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 21 września 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych Powiatu Wołomińskiego” oraz nadania jej statutu


Na podstawie art. 6 ust. 1, art. 6 b ust. 2 oraz art. 12 pkt 8 lit. i) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 814, z późn. zm.) w zw. z art. 12 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

1. W Uchwale Nr XXV-261/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 17 października 2016r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych Powiatu Wołomińskiego” oraz nadania jej statutu, z późn. zm.:
1) w § 1 ust. 3:
a) pkt 10 otrzymuje brzmienie:
„10) Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Radzyminie;”
b) po pkt 13 zostają dodane pkt 14 - 18 w brzmieniu:
„14) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie;
15) Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Wołominie;
16) Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Załubicach;
17) Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 w Wołominie;
18) Rodzinny Dom Dziecka Nr 4 w Duczkach.”
2) w § 1 w ust. 5 po pkt 5 zostaje dodany pkt 6 w brzmieniu:
„ 6. obsługa prawna”
2. W § 7 Załącznika do Uchwały Nr XXV-261/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 17 października 2016 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych Powiatu Wołomińskiego”, z późn. zm., po pkt 5 zostaje dodany pkt 6 w brzmieniu:
„6. obsługa prawna”


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że:
1) § 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) z mocą od dnia 1 września 2017 r.;
2) § 1 ust. 1 pkt 1 lit. b) oraz pkt 2 i ust. 2 stosuje się od dnia 1 stycznia 2018 r.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Wołomińskiego Halina Bonecka, data: 25.09.2017 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 25.09.2017 r., godz. 16.00
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 25.09.2017 r., godz. 16.00
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
25.09.2017 r., godz. 16.00Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1210 razy.