Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXVI-216/05

w sprawie: warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za pobyt w placówce opiekuńczo-wychowawczej dziecka lub osoby pełnoletniej do czasu ukończenia przez nią szkoły, w której rozpoczęła naukę przed osiągnięciem pełnoletności.
Uchwała Nr XXVI-216/05
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 24 maja 2005 r.

w sprawie: warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za pobyt w placówce opiekuńczo-wychowawczej dziecka lub osoby pełnoletniej do czasu ukończenia przez nią szkoły, w której rozpoczęła naukę przed osiągnięciem pełnoletności.


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 81 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Częściowo lub całkowicie zwolnione z opłat za pobyt w placówce opiekuńczo-wychowawczej dziecka lub osoby pełnoletniej do czasu ukończenia przez nią szkoły, w której rozpoczęła naukę przed osiągnięciem pełnoletności, mogą być osoby, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.


§ 2

Częściowo lub całkowicie zwolnione z opłat mogą być osoby, których dochód przekracza kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2ustawy o pomocy społecznej, przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z następujących okoliczności:
1) bezdomności,
2) bezrobocia,
3) niepełnosprawności,
4) długotrwałej lub ciężkiej choroby,
5) alkoholizmu lub narkomanii,
6) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
7) klęski żywiołowej lub ekologicznej,
8) przebywanie w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub w rodzinie zastępczej więcej niż jednego dziecka,
9) ponoszenie opłat za innego członka rodziny przebywającego w domu pomocy społecznej.


§ 3

W każdym przypadku przy częściowym lub całkowitym zwolnieniu z opłat uwzględnia się, obok trudnej sytuacji materialnej, ogólną sytuację rodzinną, zdrowotną, dochodową
i majątkową rodziny lub osoby, wobec której ma nastąpić zwolnienie z opłat.


§ 4

Nie ponosi się opłat za czas pobytu poza placówką opiekuńczo-wychowawczą trwający dłużej niż 30 dni.


§ 5

Kwoty uzyskane z opłat za pobyt w placówce opiekuńczo-wychowawczej stanowią dochód Powiatu Wołomińskiego.


§ 6

Traci moc Uchwała Nr IV - 30 / 2003 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26.02.2003 r.
w sprawie zasad całkowitego lub częściowego zwolnienia rodziców z opłat za pobyt dzieci
w Domu Dziecka w Równem.


§ 7

Wykonanie Uchwały powierza się Staroście Powiatu Wołomińskiego.


§ 8

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


§ 9

Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 03.06.2005 r., godz. 10.30
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 03.06.2005 r., godz. 10.30
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.06.2005 r., godz. 10.30Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3041 razy.