Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXVI-210/05

w sprawie: przekształcenia oraz zmian organizacyjnych w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie Al. Armii Krajowej 38.
Uchwała Nr XXVI-210/05
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 24 maja 2005 r.


w sprawie: przekształcenia oraz zmian organizacyjnych w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie Al. Armii Krajowej 38.


Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 2c ust. 5 ustawy z dnia 8 stycznia 1999r. Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz. U. Nr 12, poz. 96 z późn. zm.) art. 9 ust. 1 pkt 3 lit g i art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Z dniem 1 września 2005 r. przekształca się dotychczasowe Policealne Studium Ekonomiczne wchodzące w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie
w ponadgimnazjalną Szkołę Policealną, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku, której ukończenie umożliwia osobom posiadającym wykształcenie średnie uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu.

§ 2

Akt przekształcenia szkoły stanowi załącznik Nr 1 do uchwały

§ 3

Rada Pedagogiczna dokona zmian statutu Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie dostosowując go do zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą.

§ 4

Po uwzględnieniu zmian z § 1 w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica
w Wołominie wchodzą następujące jednostki organizacyjne:
1. Technikum Ekonomiczne
2. Technikum Handlowe
3. Liceum Profilowane
4. Technikum Uzupełniające dla dorosłych
5. Szkoła Policealna

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 03.06.2005 r., godz. 09.41
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 03.06.2005 r., godz. 09.41
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.06.2005 r., godz. 09.41Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3225 razy.