Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XVI – 164/2016

w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego na terenie Powiatu Wołomińskiego
UCHWAŁA NR XVI – 164/2016
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 23 lutego 2016 r.

w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego na terenie Powiatu Wołomińskiego


Na podstawie art. 114 ust. 2 oraz art. 115 ust. 4 pkt 1 i 2 lit. b ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 332, z późn. zm.), Rada Powiatu Wołomińskiego, uchwala co następuje:


§ 1

Zwiększa się jednorazowo w 2016 roku wysokość środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego, działających na terenie Powiatu Wołomińskiego, o wydatki na dofinansowanie wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka w wieku od 6. do 18. roku życia oraz o wydatki związane z dofinansowaniem zakupu wyprawki szkolnej – raz w roku w wysokości określonej niniejszą uchwałą.


§ 2

1. Zwiększenie środków finansowych, o którym mowa w § 1, określa się:
1) dla Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 z siedzibą w Wołominie przy ul. Geodetów 73;
2) dla Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 z siedzibą w Nowych Załubicach przy ul. Opolskiej 75A;
3) dla Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 z siedzibą w Wołominie przy ul. Przejazdowa 4;
4) dla Rodzinnego Domu Dziecka Nr 4 z siedzibą w Duczkach przy ul. Willowej 18
– na kwotę 1 400 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta złotych) na dofinansowanie wypoczynku oraz na kwotę 700 zł (słownie: siedemset złotych) na zakup wyprawki szkolnej.
2. Kwoty, o których mowa w ust. 1, dotyczą każdego dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego.
3. Środki finansowe na dofinansowanie wypoczynku oraz na zakup wyprawki szkolnej zostały zagwarantowane w budżetach placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Jerzy Mikulski, data: 24.02.2016 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 25.02.2016 r., godz. 12.21
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 25.02.2016 r., godz. 12.25
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
25.02.2016 r., godz. 12.25Małgorzata JeznachEdycja strony
25.02.2016 r., godz. 12.21Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1077 razy.