Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uzasadnienie

Zarząd Powiatu Wołomińskiego występuje do Rady o zatwierdzenie zmian w budżecie Powiatu na rok2015.
I. 1. Plan dochodów budżetu Powiatu zwiększa się o kwotę 4 334 009 zł z następujących źródeł :
1. w dziale 020 Leśnictwo zwiększenie o kwotę 20 000 zł – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczona na finansowanie opracowania uproszczonego planu urządzenia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa ,
2. w dziale 600 Transport i łączność zwiększenie o kwotę 718 488 zł w tym :
a. pomoc finansowa z Gminy Tłuszcz w formie dotacji celowej na finansowanie budowy chodnika w msc Białki - kwota 100 000 zł, w tym dochody majątkowe kwota 100 000 zł
b. pomoc finansowa z Gminy Klembów w formie dotacji celowej na finansowanie zadania Kontynuacja przebudowy do drogi wojewódzkiej 634 w msc. Ostrówek - kwota 320 000 zł , w tym dochody majątkowe kwota 320 000 zł,
c. pomoc finansowa z Gminy Dąbrówka w formie dotacji celowej na finansowanie zadania Budowa chodnika w msc. Józefów w ciągu ulicy Klonowej - kwota 150 000 zł , w tym dochody majątkowe kwota 150 000 zł,
d. pomoc finansowa z Gminy Wołomin w formie dotacji celowej na finansowanie zadania Budowa nowego śladu drogi 635 od węzła Czarna do skrzyżowania z S8 - kwota 148 488 zł , w tym dochody majątkowe kwota 148 488 zł,
3. w dziale 758 Różne rozliczenia zwiększenie o kwotę 135 000 zł , zwrot niewykorzystanej kwoty z wydatków niewygasających ( zadanie Budowa ronda w Zagościńcu ),
4. w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 2 611 zł dotacja celowa ze środków unijnych i krajowych na realizację projektu Praktyka czyni mistrza czyni mistrza program rozwojowy dla Technikum Zespołu Szkół w Zielonce,
5. w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenie o kwotę 3 010 zł z tytułu otrzymania darowizny przez Dom Dziecka w Równem.
6. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększenie o kwotę 3 454 900 zł - wprowadzenie do budżetu środków na realizację programu PO WER 2105 , realizowanego przez urząd pracy.
2. Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 250 111 zł w tym :
1. w dziale 600 Transport i łączność w pozycji :
- pomoc finansowa z Gminy Dąbrówka na modernizację części drogi Kuligów- Józefów- Kowalicha- Marianów o kwotę 150 000 zł ( zmiana przeznaczenia pomocy finansowej ),
- pomoc finansowa z Gminy Tłuszcz Projekt i budowa chodnika w msc Jaźwie (1000mb) gm. Tłuszcz o kwotę 100 000 zł.
2. w dziale 758 Różne rozliczenia zmniejszenie o kwotę 111 zł subwencji ogólnej w tym wyrównawczej o 44 zł , a równoważącej o 67 zł.

Ogółem zwiększa się dochody o kwotę 4 083 898 zł
II.1 Plan wydatków zwiększa się o kwotę 5 356 020 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej :
1. w dziale 020 Leśnictwo zwiększenie o kwotę 20 000 zł przeznaczonej na sporządzenie uproszczonego planu urządzenia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
2. w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60014 drogi powiatowe - kwota 1 300 499 zł przeznaczona na realizację:
a. zadania majątkowego pn. Budowa chodnika w msc Nowy Jadów Letnisko na odcinku od 11 Listopada do ul Wspólnej , gm. Jadów – kwota 27 500 zł,
b. zadania majątkowego Budowa chodnika w msc Białki , gm Tłuszcz – kwota 200 000zł,
c. zadania majątkowego Budowa chodnika w miejscowości Józefów ,w ciągu ul Klonowej, gm Dąbrówka – kwota 300 000 zł,
d. zadania majątkowego Budowa nowego śladu drogi 635 od węzła Czarna do skrzyżowania z S8 – kwota 148 488 zł,
e. zadania majątkowego Kontynuacja przebudowy do drogi wojewódzkiej 634 w msc Ostrówek gm Klembów – kwota 320 000 zł,
f. dotacji celowej dla gmin na realizację zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy w tym wysokość dotacji dla Gminy :
- Radzymin - 47 930 zł,
- Klembów - 27 060 zł,
- Jadów - 31 762 zł,
- Tłuszcz - 60 926 zł,
- Poświętne - 39 278 zł,
- Zielonka - 2 809 zł,
- Ząbki - 8 168 zł,
- Strachówka - 31 154 zł,
- Dąbrówka - 35 172 zł,
- Marki - 3 076 zł,
- Wołomin - 17 176 zł
3. w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż zwiększenie o kwotę 59 000 zł przeznaczoną na :
a. wpłatę na fundusz wsparcia Policji przeznaczoną na zakup dodatkowego radiowozu zwiększenie o kwotę 25 000 zł,
b. wpłatę na fundusz wsparcia PSP przeznaczoną na zainstalowanie monitoringu na terenie Komendy PSP kwota 34 000 zł ,
4. w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 2 611 zł przeznaczona na realizację projektu Praktyka czyni mistrza program rozwojowy dla Technikum Zespołu Szkół w Zielonce,
5. w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenie o kwotę 3 010 zł planu wydatków Domu Dziecka przeznaczoną na opłacenie czesnego wychowanka Domu.
6. w dziale 853 Pozostałe wydatki w zakresie pomocy społecznej zwiększenie o kwotę 3 454 900 zł
- planu wydatków Powiatowego Urzędu Pracy przeznaczonych na realizację programu PO WER 2015 skierowanego do ludzi młodych, którzy nie pracują, nie szkolą się ani nie kształcą w tym zagrożonych wykluczeniem społecznym i wywodzących się ze środowisk marginalizowanych.
7. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie o kwotę 516 000 zł przeznaczoną na spłatę roszczeń firmy HEN-MAR wynikającą z ugody sądowej.

2. Plan wydatków budżetu zmniejsza się o kwotę 756 122 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej :
1) w dziale 600 Transport i łączność zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę 755 873 zł , w tym :
a) planu dotacji na utrzymanie bieżące dróg o kwotę 242 332 zł,
b) planu wydatków majątkowych o kwotę 500 000 zł, w tym
- zmniejszenie nakładów na zadanie Projekt i budowa chodnika w msc. Jaźwie , gm Tłuszcz o kwotę 140 000 zł,
- usunięcie zadania Projekt chodnika w msc Białki , gm Tłuszcz z kwotą 60 000 zł,
- zmniejszenie nakładów na zadanie Modernizacja drogi Kuligów-Józefów- Kowalicha – Marianów o kwotę 300 000 zł,
c) zmniejszenie planu wydatków na bieżące utrzymanie dróg o kwotę 13 541 zł
2) w dziale 758 Różne rozliczenia zmniejszenie obowiązkowej wpłaty do budżetu Państwa o kwotę 249 zł ,

Ogółem zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 599 898 zł.

III Uaktualnia się tabelę Nr 3 pn. Plan wydatków majątkowych na rok 2015 i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale.
IV Do tabeli Nr 4 Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku wprowadza się zwiększenie wolnych środków o kwotę 516 000 zł
V Uaktualnia się tabelę Nr 5 Dochody i wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2015 i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale oraz dokonane uchwałami Zarządu.
VI Uaktualnia się tabelę Nr 7 Dochody i wydatki związane z realizacja zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2015 i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale oraz dokonane uchwałami Zarządu.
VI Uaktualnia się załącznik Nr 1 Dotacje udzielane w roku 2015 z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 22.04.2015 r., godz. 13.28
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 22.04.2015 r., godz. 13.28
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
22.04.2015 r., godz. 13.28Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1513 razy.