Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXXIX-333/06

w sprawie: zmian w budżecie Powiatu na rok 2006.
Uchwała Nr XXXIX-333/2006
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 26 październik 2006 r.

w sprawie: zmian w budżecie Powiatu na rok 2006


Na podstawie art. 12 pkt. 5, art. 51 i art. 56 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz. U z 2001 Nr 142 poz 1592 z późn. zm.)oraz art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2005 Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) -Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:


§ 1

1. Zwiększa się o kwotę 247.578 zł plan dochodów ujętych w uchwale Nr XXXII-262/05 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29.12.2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2006 rok w następujących działach i rozdziałach.
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75411 Komendy powiatowe PSP § 6410 -6.000 zł
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw § 0490 -110.000 zł
Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne § 6430 - 131.578 zł
2. Zmniejsza się o kwotę 6.000 zł plan dochodów wydatków ujętych w uchwale Nr XXXII-262/05 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29.12.2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2006 rok w następujących działach i rozdziałach.
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75411 Komendy powiatowe PSP § 2110 6.000 zł
Ogółem zwiększa się dochody o kwotę 241.578 zł


§ 2

1.Zwiększa się o kwotę 1.138.078 zł plan wydatków ujętych w uchwale Nr XXXII-262/05 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29.12.2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2006 rok w następujących działach i rozdziałach.
Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe § 4210 - 400.000 zł
§ 6050-8- 50.000 zł
§ 6060 - 10.000 zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75411 Komendy powiatowe PSP § 6060 - 6.000 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne § 6050-2 200.000 zł
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące § 6050 300.000 zł
Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne § 2560 20.000 zł
§ 6220 131.578 zł
Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie § 6060 20.500 zł
2. Zmniejsza się o kwotę 896.500 zł plan wydatków ujętych w uchwale Nr XXXII-262/05 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29.12.2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2006 rok w następujących działach i rozdziałach.
Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe § 6050-5 100.000 zł
§ 6050-14 200.000 zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75411 Komendy powiatowe PSP § 4210 6.000 zł
Dział 758 Różne rozliczenia
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe § 4810-3 50.500 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe § 4270 100.000 zł
§ 6050-1 90.000 zł
§ 6050-2 100.000 zł
Rozdział 80195 Pozostała działalność § 6060 40.000 zł
Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze § 3110-6 27.000 zł
§ 4010-3 25.000 zł
§ 4110-3 4.000 zł
§ 4120-3 1.000 zł
§ 4210-3 17.000 zł
§ 4260-3 6.000 zł
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej § 6050 130.000 zł
Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę 241.578 zł


§ 3

Zwiększa się o kwotę 150.000 zł nakłady na zakupy inwestycyjne dokonywane ze środków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.§ 4

„Termomodernizacja hali sportowej w Zespole Szkół w Tłuszczu” i „Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Zielonce” przenosi się do realizacji w latach 2006-2007.


§ 5

1. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII-262/05 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29.12.2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2006 dotyczący „Planu zadań inwestycyjnych rocznych na rok 2006” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
2. Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XXXII-262/05 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29.12.2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2006 dotyczący „Nakładów na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006-2008”otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały
3. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII-262/05 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29.12.2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2006 dotyczący „Planu na zadania realizowane przez instytucje kultury oraz inne jednostki zaliczone do sektora finansów publicznych na 2006 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXII-262/05 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29.12.2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2006 dotyczący „Planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i kartograficznym na rok 2006” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.


§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 7

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Adam Kopczyński, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 11.04.2013 r., godz. 11.29
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 11.04.2013 r., godz. 11.55
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
11.04.2013 r., godz. 11.55Małgorzata JeznachEdycja strony
11.04.2013 r., godz. 11.29Małgorzata JeznachEdycja strony
11.04.2013 r., godz. 11.29Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1756 razy.