Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w drodze decyzji administracyjnej

Podstawa prawna, potrzebne dokumenty, opłaty, tryb odwoławczy.
Podstawa prawna, potrzebne dokumenty, opłaty, tryb odwoławczy.
Wydział Geodezji
ul. Powstańców 8/10
05-200 Wołomin
pok. nr 11

tel. (22) 787 30-10, wew. 102 (naczelnik), 108 (inspektorzy)

Godziny pracy wydziału:
- poniedziałek: 10.00 - 18.00
- wtorek - piątek: 8.00 - 16.00

Naczelnik Wydziału: Robert Denis

OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI W DRODZE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ ZEZWALAJĄCEJ NA ZAKŁADANIE I PRZEPROWADZANIE NA NIERUCHOMOŚCI CIĄGÓW DRENAŻOWYCH, PRZEWODÓW I URZĄDZEŃ SŁUŻĄCYCH DO PRZESYŁANIA PŁYNÓW, PARY, GAZÓW I ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ URZĄDZEŃ ŁĄCZNOŚCI PUBLICZNEJ I SYGNALIZACJI, A TAKŻE INNYCH PODZIEMNYCH, NAZIEMNYCH I NADZIEMNYCH OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ NIEZBĘDNYCH DO KORZYSTANIA Z TYCH PRZEWODÓW I URZĄDZEŃ
Podstawa prawna:
*Art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, z późn. zm.).

Wykaz potrzebnych dokumentów:

1. Pisemny wniosek o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości zawierający następujące informacje określające:
- nieruchomość z podaniem oznaczeń z księgi wieczystej lub zbioru dokumentów oraz z katastru nieruchomości,
- cel publiczny, do którego realizacji nieruchomość jest niezbędna,
- powierzchnię nieruchomości określoną w m2 oraz powierzchnię nieruchomości przeznaczoną do zajęcia,
- dotychczasowy sposób korzystania z nieruchomości i stan jej zagospodarowania,
- właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, a w razie braku danych umożliwiających określenie tych osób - władającego nieruchomością zgodnie z wpisem w katastrze gruntów,
2. Dokumenty z rokowań przeprowadzonych przez wnioskodawcę z właścicielem nieruchomości,
3. Wypis i wyrys z planu miejscowego, a w przypadku braku planu miejscowego decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
4. Mapę z rejestrem nieruchomości objętych wnioskiem z wrysowanym planowanym przebiegiem infrastruktury,
5. Pełny odpis księgi wieczystej założonej dla nieruchomości objętej wnioskiem o wywłaszczenie albo zaświadczenie o stanie prawnym, jaki wynika ze zbioru dokumentów,
6. W przypadku braku dokumentów, o których mowa w pkt.5 zaświadczenie właściwego sądu stwierdzające, że nieruchomość nie ma założonej księgi wieczystej lub że nie jest dla niej prowadzony zbiór dokumentów.
7. Wypis i wyrys z katastru nieruchomości.

Kopie dokumentów może uwierzytelnić instytucja, która dokument wydała, notariusz lub występujący w sprawie pełnomocnik strony będący adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.

Opłaty:

Brak.

Przewidywany termin rozpatrzenia wniosku:

Według obowiązujących przepisów (Kodeks Postępowania Administracyjnego).

Tryb odwoławczy:
Od decyzji administracyjnej przysługuje stronie odwołanie do Wojewody Mazowieckiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 9a ustawy o gospodarce nieruchomościami).

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 11.04.2013 r., godz. 09.23
Ostatnia aktualizacja:Beata Mizerska, data: 25.04.2018 r., godz. 16.03
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
25.04.2018 r., godz. 16.03Beata MizerskaEdycja strony
11.04.2013 r., godz. 09.36NieznanyEdycja strony
11.04.2013 r., godz. 09.23NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2121 razy.