Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zadania

Zadania Wydziału wynikające z Regulaminu Organizacyjnego Starostwa
Wydział Dróg Powiatowych realizuje zadania z zakresu:

1) planowania przedsięwzięć i możliwości finansowania zadań inwestycyjnych;

2) weryfikacji zgłaszanych potrzeb oraz planowania zakresu robót budowlanych w jednostkach organizacyjnych powiatu;

3) opracowywania projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżącego informowania o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

4) prowadzenia spraw związanych z realizacją ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dotyczących:
a) uzgadniania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin, w zakresie wpływu na ruch drogowy lub całą drogę,
b) uzgadniania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego terenu w zakresie obszarów przyległych do pasa drogowego;

5) pełnienia funkcji inwestora dla inwestycji drogowych i kubaturowych, w tym:
a) przygotowania dokumentacji projektowej,
b) przygotowania wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę, decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej lub zgłoszenia robót budowlanych,
c) nadzoru nad realizacją inwestycji,
d) przygotowania wniosku o wydanie zezwolenia na użytkowanie obiektu,
e) rozliczania inwestycji;

6) realizacji zadań z zakresu bieżącego utrzymywania nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą;

7) koordynacji robót w pasie drogowym;

8) wydawania zezwoleń na lokalizację w pasie drogowym urządzeń i obiektów nie związanych z potrzebami ruchu drogowego i na zajęcie pasa drogowego oraz pobierania opłat i kar pieniężnych;

9) prowadzenia ewidencji dróg, obiektów mostowych, przepustów oraz udostępniania ich na żądanie uprawnionym organom;

10) sporządzania informacji o drogach publicznych oraz przekazywania ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad;

11) prowadzenia okresowych kontroli stanu dróg i drogowych projektów inżynierskich ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego;

12) wykonywania robót utrzymaniowych i zabezpieczających;

13) wprowadzania ograniczeń lub zamykania dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczania objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia;

14) dokonywania okresowych pomiarów ruchu drogowego;

15) utrzymywania zieleni przydrożnej, w tym sadzenia i usuwania drzew oraz krzewów;

16) organizacji czasowego przejazdu przez grunty przyległe do pasa drogowego w razie przerwy w komunikacji na drodze;

17) prowadzenia spraw związanych z opiniowaniem opracowań projektowych z zakresu rozwiązań komunikacyjnych (geometria drogi i zakres jej dostępności) dla dróg powiatowych i gminnych;

18) opiniowania projektów stref płatnego parkowania;
19) prowadzenia spraw związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego i współpraca w tym zakresie z policją i zarządami dróg i kolei dla dróg powiatowych i gminnych;

20) opiniowania analiz bezpieczeństwa i warunków ruchu i wnioskowania w sprawach zmian organizacji ruchu w aspekcie jego bezpieczeństwa dla dróg powiatowych i gminnych;

21) opracowywania lub zlecania do opracowania projektów organizacji ruchu uwzględniających wnioski wynikające z przeprowadzonych analiz organizacji i bezpieczeństwa ruchu;

22) wydawania zezwoleń i prowadzenia spraw dotyczących wykorzystania dróg powiatowych i gminnych w sposób szczególny (zawody sportowe, imprezy itp.);

23) uzgadnianie wykorzystania w sposób szczególny dróg powiatowych i gminnych;

24) uzgadniania tras przemarszu pielgrzymek, uroczystości religijnych i innych;

25) zatwierdzania projektów stałej i czasowej organizacji ruchu, rozpatrywania wniosków i skarg w tym zakresie dla dróg powiatowych i gminnych;

26) przechowywania i prowadzenia ewidencji zatwierdzonych organizacji ruchu;

27) opiniowania projektów stałej i czasowej organizacji ruchu dla dróg krajowych
i wojewódzkich w przypadkach skrzyżowania się tych dróg z drogami powiatowymi
i gminnymi;

28) udziału w komisjach w sprawie ustalania bezpieczeństwa ruchu na przejazdach kolejowych i ustalania ich kategorii dla dróg powiatowych i gminnych;

29) przeprowadzania kontroli prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania
i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na drogach powiatowych i gminnych;

30) przeprowadzania kontroli prawidłowości wprowadzenia stałej organizacji ruchu i wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu dla dróg powiatowych i gminnych;

31) współpracy w zakresie organizacji ruchu i jego bezpieczeństwa z innymi organami zarządzającymi ruchem, zarządami dróg i kolei, policją oraz innymi jednostkami;

32) informowania zarządców dróg o utracie ważności zatwierdzonej organizacji ruchu o charakterze stałym.
W ramach Wydziału Inwestycji i Drogownictwa mogą działać kierowane przez kierowników zespoły.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 23.06.2003 r., godz. 11.43
Ostatnia aktualizacja:Emilia Płachetko, data: 03.02.2021 r., godz. 11.32
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.02.2021 r., godz. 11.32Emilia PłachetkoEdycja strony
21.08.2018 r., godz. 14.11NieznanyEdycja strony
21.08.2018 r., godz. 14.10NieznanyEdycja strony
21.08.2018 r., godz. 14.07NieznanyEdycja strony
21.08.2018 r., godz. 14.02NieznanyEdycja strony
21.08.2018 r., godz. 14.02NieznanyEdycja strony
20.02.2018 r., godz. 10.21Katarzyna RutkowskaEdycja strony
08.01.2016 r., godz. 15.06NieznanyEdycja strony
27.03.2013 r., godz. 14.18NieznanyEdycja strony
23.06.2003 r., godz. 11.43Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 7993 razy.