Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XVI – 155/2012

w sprawie zmiany uchwały Nr XIII-123/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 21.12.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2012
Uchwała Nr XVI – 155/2012
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 23 marca 2012r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XIII-123/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 21.12.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2012Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 211,art. 212, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) -Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:


§ 1

Do uchwały Nr XIII-123/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2012 rok wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale.


§ 2

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Powiatu w wyniku, których zmniejsza się plan dochodów o kwotę 70.168 zł zgodnie z tabelą Nr 1.
Plan dochodów po zmianach wyniesie 142.762.261 zł.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu w wyniku, których zwiększa się plan wydatków o kwotę 519.893 zł zgodnie z tabelą Nr 2.
Plan wydatków po zmianach wyniesie 148.057.037 zł.


§ 3

1. Dokonuje się zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Wołomińskiego zgodnie z tabelą Nr 4 pn.: „Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku.”
2. Treść § 2 ust. 1 i 2 uchwały, o której mowa w § 2 niniejszej uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1 Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 5.294.776 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
a) zaciąganych kredytów w wysokości 4.525.297 zł,
b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu w kwocie 769.479 zł,
2.2 Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie 12.769.479 zł z następujących tytułów:
a) zaciągniętych kredytów w kwocie 9.500.000 zł,
b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu w kwocie 3.269.479 zł, zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.”


§ 4

Dokonuje się zmiany:
1. tabeli Nr 3 pn.: „Plan wydatków majątkowych na rok 2012” do uchwały, o której mowa w § 1 w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały,
2. tabeli Nr 4 pn.: „Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku” do uchwały, o której mowa w § 1 w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały,


§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na stronach internetowych Powiatu Wołomińskiego.

Przewodniczący
Rady Powiatu Wołomińskiego

Paweł Solis


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 26.03.2012 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 27.03.2012 r., godz. 12.44
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 28.03.2012 r., godz. 10.31
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
28.03.2012 r., godz. 10.31Małgorzata JeznachEdycja strony
27.03.2012 r., godz. 12.56Małgorzata JeznachEdycja strony
27.03.2012 r., godz. 12.56Małgorzata JeznachEdycja strony
27.03.2012 r., godz. 12.54Małgorzata JeznachEdycja strony
27.03.2012 r., godz. 12.53Małgorzata JeznachEdycja strony
27.03.2012 r., godz. 12.44Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2407 razy.