Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XI – 112/2011

w sprawie przyjęcia „Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Wołomińskiego oraz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 17.11.2011r. Nr 210, poz. 6320)
Uchwała Nr XI – 112/2011
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 26 października 2011 r.

w sprawie przyjęcia „Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Wołomińskiego oraz z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”Na podstawie art. 3d ust. 2 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 5a. ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Przyjmuje się „Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Wołomińskiego oraz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2
Tracą moc uchwały:
1) uchwała nr XXXVIII-324/06 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 03 października 2006 r. w sprawie: określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Wołomińskiego
2) uchwała nr III-21/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie: Procedury szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 28.10.2011 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 09.11.2011 r., godz. 12.39
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 02.05.2013 r., godz. 11.15
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.05.2013 r., godz. 11.15Małgorzata JeznachEdycja strony
09.11.2011 r., godz. 12.39Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 4795 razy.