Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uzasadnienie

Zarząd Powiatu Wołomińskiego występuje do Rady Powiatu Wołomińskiego (VII zmiana budżetu dokonywana rzez Radę) o zatwierdzenie zmian w budżecie Powiatu na rok 2011.

I. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 1.726.960 zł, w tym z następujących źródeł:
1) w dziale 758 Różne rozliczenia zwiększenie o kwotę 1.241.294 zł części oświatowej subwencji ogólnej.
2) w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 195.369 zł środki otrzymane w ramach programu Leonardo da Vinci przeznaczone na praktyki zagraniczne uczniów ZS w Wołominie i ZS w Tłuszczu
3) w dziale 852 Pomoc społeczna o łączną kwotę 278.297 zł w tym:
a) darowizny na rzecz rodzinnych domów dziecka kwota 25 608 zł (RDD nr 1 -4.658 zł, RDD nr 2 - 9.750 zł i RDD nr 3 – 11.200 zł),
b) wpływy z tytułu opłat za dzieci umieszczone w domach dziecka 54 269 zł (gminy -20.564 zł, powiaty – 33.705 zł)
c) dotacja z budżetu Państwa w kwocie 28.000 zł przeznaczona na modernizację klatki schodowej w DD Równe.
d) darowizna na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Zielonce, kwota 2.000 zł
e) wpływy z tytułu opłat za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych kwota 168.420 zł gminy– 95.926 zł, powiaty – 72.494 zł),
4) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 12.000 zł darowizn przeznaczonych
na organizację Mistrzostw Polski w Tańcu Towarzyskim w związku z podpisanymi umowami sponsoringu (darczyńcy – firmy „STALKO”, „TAGO”, AGROTECHNIKA” i firma deweloperska „ZIÓŁKOWSKI”.
II.1. Plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 2.051.824 zł w następujących podziałkach klasyfikacji
budżetowej, w tym:
1) w dziale 600 Transport i łączność zwiększa się wydatki o kwotę 300.000 zł, w tym:
a) na remonty dróg powiatowych (przepusty i rowy przydrożne) kwota 200.000 zł,
b) na zadanie „Modernizacja drogi powiatowej Nr 4328W Strachówka-Zofinin” kwota 100.000 zł (roboty dodatkowe,
2) w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 820.540 zł przeznaczoną na:
a) zwiększenie wydatków bieżących szkół podstawowych specjalnych o kwotę 111.215 zł w tym kwota przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne 85.417 zł,
b) zwiększenie wydatków na gimnazja specjalne o łączną kwotę 257.344 zł przeznaczoną na :
- wynagrodzenia i pochodne kwota 19.330 zł,
- dotacja dla gimnazjum specjalnego przy MOS w Zielonce kwota 238.014 zł,
c) zwiększenie wydatków bieżących na licea o kwotę 82.324 zł przeznaczoną na wynagrodzenia i pochodne,
d) zwiększenie wydatków bieżących na szkoły zawodowe o kwotę 319,247 zł przeznaczone na:
- realizację programu Leonardo da Vinci (praktyki zagraniczne uczniów) kwota 195.369 zł,
- wzrost wydatków bieżących zawodowych szkół powiatowych o kwotę 123.878 zł ( w tym wynagrodzenia i pochodne 93.455 zł),
e) zwiększenie wydatków bieżących szkół zawodowych specjalnych o kwotę 50.410 zł w tym na wynagrodzenia 45.578 zł,
3) w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 299.297 zł w
a) w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 107.877 zł przeznaczoną na:
- modernizację klatki schodowej w Domu Dziecka w Równem kwota 35.000 zł
- wydatki bieżące rodzinnych domów dziecka kwota 25.608 zł
b) w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 2.000 zł przeznaczoną na finansowanie szkoleń w DPS Zielonka
c) w rozdziale 85204 Rodziny zastępcze o kwotę 236.689 zł przeznaczoną na finansowanie świadczeń dla nowych rodzin zastępczych
4) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 619.987 zł przeznaczoną na
a) zwiększenie kwoty dotacji dla MOS-u w Zielonce o 617.000 zł,
b) zwiększenie odpisu na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli i rencistów o kwotę 2.987 zł,
5) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 12.000 zł przeznaczoną na organizację Mistrzostw Polski w Tańcu Towarzyskim.
II 2 Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 324.864 zł w tym:
1) w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zmniejszenie o kwotę 300.000 zł nakładów na zadanie:
„Budowa przepustu i chodnika dr Majdan, Cięciwa gm. Wołomin (zadanie ograniczone do wykupu gruntów),
2) w rozdziale 75495 Pozostała działalność zmniejszenie o kwotę 7.000 zł wydatków na zakup pompy dla celów powodziowych,
3) w rozdziale 80195 Pozostała działalność zmniejszenie o kwotę 5.864 zł wydatków na odpis na ZFŚS
dla emerytowanych nauczycieli i rencistów o kwotę 5.864 zł
4) w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie zmniejsza się wydatki o kwotę 12.000 zł.
Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę 1.726.960 zł


III W tabeli „Plan wydatków majątkowych na rok 2011 ” wprowadza się następujące zmiany:
1) w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe:
a) zmniejsza się nakłady na zadanie „Budowa przepustu i chodnika dr Majdan, Cięciwa gm. Wołomin”
do kwoty 200.000 zł,
b) zwiększa się nakłady na zadanie „Modernizacja drogi powiatowej Nr 4328W
Strachówka-Zofinin” do kwoty 451.000 zł
2) w rozdziale 75495 Pozostała działalność zmniejsza się o 7.000 zł nakłady na zadanie „Zakup motopompy wysokiej wydajności do celów powodziowych, w tym wody zanieczyszczonej, dla Starostwa Powiatowego
w Wołominie
3) w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie wykreśla się zadanie pn: „Zakup komputerów i urządzeń wielofunkcyjnych”

IV W załączniku Nr 1 pn „ Dotacje rozdzielone w 2011 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zwiększa się kwoty dotacji dla Niepublicznego Gimnazjum w Zielonce i dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Zielonce.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 09.11.2011 r., godz. 12.32
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 09.11.2011 r., godz. 12.32
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
09.11.2011 r., godz. 12.32Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2876 razy.