Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr VIII - 84/2011

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywania na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 21.07.2011r. Nr 129, poz. 4088)
Uchwała Nr VIII - 84/2011
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywania na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu


Na podstawie art. 130 a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 7 ustawy z dnia5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1

Ustala się opłaty za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym, w przypadkach określonych w art. 130 a ust. 1, 2 ustawy - Prawo o ruchu drogowym.
1. Za usunięcie pojazdu z drogi na koszt właściciela ustala się opłatę w wysokości brutto:
- rower lub motorower - 100 zł
- motocykl - 200 zł
- pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 440 zł
- pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - 550 zł
- pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - 780 zł
- pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t -1150 zł
- pojazd przewożący materiały niebezpieczne -1400 zł

2. Za przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdu usuniętego z drogi na koszt właściciela ustala się opłatę za każdą dobę w wysokości brutto:
- rower lub motorower - 15 zł
- motocykl - 22 zł
- pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 33 zł
- pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - 45 zł
- pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - 65 zł
- pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t -120 zł
- pojazd przewożący materiały niebezpieczne -180 zł


§ 2

1. Ustala się koszty, o których mowa w art. 130a ust. 2a ustawy - Prawo o ruchu drogowym w wysokości 50% opłaty określonej w § 1 ust. 1 tej uchwały uwzględniając rodzaj pojazdu. Do pokrycia tych kosztów obowiązany jest właściciel pojazdu w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu, gdy po wydaniu dyspozycji usunięcia ustały przyczyny jego usunięcia.


§ 3

Opłaty określone w § 1 i 2 uchwały wchodzą w życie z dniem 21.08.2011 r.


§ 4

Traci moc Uchwała Rady Powiatu Wołomińskiego Nr XIX - 138/08 z dnia 27.05.2008 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie z drogi pojazdów i ich parkowanie na wyznaczonym parkingu.


§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.


§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.Przewodniczący
Rady Powiatu Wołomińskiego

Paweł Solis


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 28.06.2011 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 04.07.2011 r., godz. 11.48
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 02.05.2013 r., godz. 11.13
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.05.2013 r., godz. 11.13Małgorzata JeznachEdycja strony
04.07.2011 r., godz. 11.49Małgorzata JeznachEdycja strony
04.07.2011 r., godz. 11.48Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 4978 razy.