Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

VII Sesja

z dnia 30.05.2011 r.

Podstrony:
 • Uchwała Nr VII - 59/2011
  w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Stołecznej Policji w Warszawie z przeznaczeniem na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Wołominie
 • Uchwała Nr VII – 60/2011
  w sprawie środków finansowych na nagrody dla policjantów w 2011 roku
 • Uchwała Nr VII – 61/2011
  w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie z przeznaczeniem na nagrody dla strażaków w 2011 roku
 • Uchwała Nr VII-62/2011
  w sprawie zmiany uchwały Nr IV-29/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28.02.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2011
 • Uchwała Nr VII-63/2011
  w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLIV-335/10 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29.06.2010 r. w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych powiatowych osób prawnych za I półrocze.
 • Uchwała Nr VII - 64/2011
  w sprawie uchylenia uchwały XXX-245/05 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 25 października 2005r. w sprawie przyjęcia „Karty współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi”
 • Uchwała Nr VII - 65/2011
  w sprawie zmiany Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2011 - 2012
 • Uchwała Nr VII - 66/2011
  w sprawie określenia Trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Zespołu o charakterze doradczym i inicjatywnym do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi w Powiecie Wołomińskim.
 • Uchwała Nr VII – 67/2011
  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz uchylenie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr IV – 34/2011
 • Uchwała Nr VII – 68/2011
  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej części albo całości nieruchomości
 • Uchwała Nr VII – 69/2011
  w sprawie powierzenia Gminie Tłuszcz zadania publicznego oraz dofinansowania w zakresie utrzymania zieleni na terenie pasa drogowego oraz bieżącego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy Tłuszcz
 • Uchwała Nr VII - 70/2011
  w sprawie udzielenia dotacji w 2011 roku z budżetu Powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach ruchomych i nieruchomych, wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Powiatu, nie stanowiących jego własności.
 • Uchwała Nr VII - 71/2011
  w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wołominie.
 • Uchwała Nr VII-72/2011
  w sprawie zatwierdzenia Rocznego Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wołomińskiego na 2011 rok
 • Uchwała Nr VII – 73/2011
  Stanowisko Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 maja 2011r. w sprawie uznania rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji w Unii Europejskiej i wyrównania dopłat rolniczych dla Polski
 • Uchwała Nr VII – 74/2011
  w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu Wołomińskiego
 • Uchwała Nr VII – 75/2011
  w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Starostwa Powiatowego w Wołominie w zakresie funkcjonowania Wspólnoty Gruntowej na terenie miejscowości Kuligów
 • Uchwała Nr VII – 76/2011
  w sprawie przekazania skargi na działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
 • Uchwała Nr VII – 77/2011
  w sprawie przekazania Staroście Wołomińskiemu skargi na działalność Geodety Powiatowego

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 01.06.2011 r., godz. 10.56
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Rudnik, data: 01.06.2011 r., godz. 10.56
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
01.06.2011 r., godz. 10.56Magdalena RudnikDodanie strony

Strona oglądana: 4594 razy.