Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację w 2010 roku zadań publicznych

Data ogłoszenia: 03.03.2010 r.
Uchwała Nr III-15/10
Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 2 marca 2010 r.
w sprawie: rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację w 2010 roku zadań publicznych

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz art. 25 ust. 1 i art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), w związku z uchwałą nr III-222/2009 Zarząd Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2010 roku zadań publicznych, Zarząd Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:


§ 1

1. Rozstrzyga się konkursy ofert na realizację w 2010 roku zadań publicznych, przyznając dotacje na dofinansowanie zadań, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
2. W budżecie Powiatu Wołomińskiego na realizację zadań publicznych, określonych
w załączniku do niniejszej uchwały, zabezpieczono środki:
1) w dziale 851 rozdział 85149,
2) w dziale 852 rozdział 85201, rozdział 85220, rozdział 85295,
3) w dziale 853 rozdział 85311,
4) w dziale 854 rozdział 85495,
5) w dziale 900 rozdział 90095,
6) w dziale 921 rozdział 92105,
7) w dziale 926 rozdział 92605.

§ 2

Niniejsza uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym
w Wołominie, stronie internetowej Starostwa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Wołomińskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 03.03.2010 r., godz. 10.41
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 03.03.2010 r., godz. 10.41
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.03.2010 r., godz. 10.41Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1535 razy.