Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie adminstracyjne wszczęte na wniosek Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce Sp. z o.o.

Postępowanie adminstracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków, w postaci wód opadowych i roztopowych, z nawierzchni utwardzonych fragmentu ulicy Mazurskiej oraz ulicy Warmińskiej w Zielonce, poprzez istniejący wylot Ø 400 mm do rzeki Długiej w km 9+720.
Wołomin, dnia 4 lutego 2010r.
WOŚ-6225- 7/10

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

zawiadamiam,

że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, na wniosek Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce Sp. z o.o., z dnia 29.01.2010r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków, w postaci wód opadowych i roztopowych, z nawierzchni utwardzonych fragmentu ulicy Mazurskiej oraz ulicy Warmińskiej w Zielonce, poprzez istniejący wylot Ø 400 mm do rzeki Długiej w km 9+720.


Ponadto informuję, iż w obrocie prawnym funkcjonuje decyzja Starosty Wołomińskiego Nr 385/08, z dnia 20.08.2008r., znak: WOŚ-6225-22/2066/08, wydana dla Gminy Zielonka, udzielająca pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, w zakresie odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych z fragmentu ulicy Mazurskiej w Zielonce, do rzeki Długiej w km 9+720. Ww. pozwolenie wodnoprawne udzielone zostało na czas oznaczony, tj. do dnia 31 lipca 2018r.

W związku z faktem, iż zmianie uległa ilość ścieków odprowadzanych do rzeki Długiej, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce Sp. z o.o. (spółki, która od dnia 01.01.2009r. przejęła obowiązki gminy m.in. w zakresie prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Zielonka), w dniu 01.02.2010r. wystąpił do Starostwa Powiatowego w Wołominie z wnioskiem o wydanie nowego pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków ze zlewni ulicy Mazurskiej i ul. Warmińskiej w Zielonce. W związku z powyższym informuję, że udzielenie nowego pozwolenia wodnoprawnego wymaga uchylenia ww. decyzji Starosty Wołomińskiego Nr 385/08.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami:
1. decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony - art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. w Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),
2. właściwy organ wydaje decyzję w sprawie uchylenia dotychczasowej decyzji - art. 154 ust. 2 Kpa.


Z dokumentacją sprawy zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie (05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, pokój nr 8).

Ewentualne uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 05.02.2010 r., godz. 13.28
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 05.02.2010 r., godz. 13.28
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.02.2010 r., godz. 13.28NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1390 razy.