Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała w sprawie powołania komisji konkursowych do rozstrzygnięcia w 2010 roku konkursów ofert na realizację zadań publicznych

Uchwała Nr III- 2 /2010
Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 19 stycznia 2010 r.w sprawie: powołania komisji konkursowych do rozstrzygnięcia w 2010 roku konkursów ofert na realizację zadań publicznych, w tym zadań z zakresu pomocy społecznej

Na podstawie pkt 2 rozdziału VII Karty współpracy Powiatu Wołomińskiego
z organizacjami pozarządowymi stanowiącej załącznik do uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr XXX-245/05 z dnia 25 października 2005 r. w sprawie przyjęcia Karty współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi, oraz § 6 ust. 1 i 2 Regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Powiecie Wołomińskim, stanowiącego załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr III-183/2007 z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Powiecie Wołomińskim, zmienionego uchwałą Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr III-183/2008 z dnia 10 grudnia 2008 r. oraz uchwałą Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr III-198/2009 z dnia 08 grudnia 2009 r., Zarząd Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:

§ 1
1. Powołuje się komisję konkursową do rozstrzygnięcia w 2010 roku konkursów ofert na realizację zadań z zakresu: Pomoc w zapewnieniu opieki dzieciom, które utraciły opiekę rodzicielską - wspieranie form opieki zastępczej, w składzie:
Przewodniczący: Izabella Dziewiątkowska
Wiceprzewodniczący: Ewa Jagodzińska
Członkowie: 1. Zofia Gwara
2. Bożena Woldon

2. Powołuje się komisję konkursową do rozstrzygnięcia w 2010 roku konkursów ofert na realizację zadań z zakresu: Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, w składzie:
Przewodniczący: Izabella Dziewiątkowska
Wiceprzewodniczący: Ewa Jagodzińska
Członkowie: 1. Zofia Gwara
2. Bożena Woldon

3. Powołuje się komisję konkursową do rozstrzygnięcia w 2010 roku konkursów ofert na realizację zadań z zakresu: Działania na rzecz wsparcia rodziny, w składzie:
Przewodniczący: Ryszard Węsierski
Wiceprzewodniczący: Ewa Jagodzińska
Członkowie: 1. Zofia Gwara
2. Bożena Woldon

4. Powołuje się komisję konkursową do rozstrzygnięcia w 2010 roku konkursów ofert na realizację zadań z zakresu: Wspieranie akcji promujących zdrowie, w składzie:
Przewodniczący: Marek Szafrański
Wiceprzewodniczący: Ewa Jagodzińska
Członkowie: 1. Zofia Gwara
2. Bożena Woldon

5. Powołuje się komisję konkursową do rozstrzygnięcia w 2010 roku konkursów ofert na realizację zadań z zakresu: Działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
w składzie:
Przewodniczący: Marek Szafrański
Wiceprzewodniczący: Ewa Jagodzińska
Członkowie: 1. Zofia Gwara
2. Bożena Woldon

6. Powołuje się komisję konkursową do rozstrzygnięcia konkursów ofert w roku 2010 na realizację zadań z zakresu: Pozaszkolne działania edukacyjne, oświatowe i wychowawcze, w składzie:
Przewodniczący: Ryszard Węsierski
Wiceprzewodniczący: Ewa Jagodzińska
Członkowie: 1. Jolanta Boguszewska-Kolatorska
2. Eliza Szumska

7. Powołuje się komisję konkursową do rozstrzygnięcia konkursów ofert w roku 2010 na realizację zadań z zakresu: Ekologia i ochrona środowiska w zakresie prowadzenia działalności edukacyjnej, w składzie
Przewodniczący: Hanna Szyszkowska
Wiceprzewodniczący: Ewa Jagodzińska
Członkowie: 1. Barbara Zajkowska
2. Jolanta Godlewska

8. Powołuje się komisję konkursową do rozstrzygnięcia konkursów ofert w roku 2010 na realizację zadań z zakresu: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej
i kulturowej (w formach niekomercyjnych), w składzie:
Przewodniczący: Hanna Szyszkowska
Wiceprzewodniczący: Ewa Jagodzińska
Członkowie: 1. Jolanta Boguszewska-Kolatorska 2. Henryka Michalczewska

9. Powołuje się komisję konkursową do rozstrzygnięcia konkursów ofert w roku 2010 na realizację zadań z zakresu: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (w formach nie komercyjnych), w składzie:
Przewodniczący: Marek Szafrański
Wiceprzewodniczący: Ewa Jagodzińska
Członkowie: 1. Jolanta Boguszewska-Kolatorska
2. Grzegorz Boruc


§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Wołomińskiemu.


§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UZASADNIENIE

do projektu uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego w sprawie: powołania komisji konkursowych do rozstrzygnięcia w 2010 roku konkursów ofert na realizację zadań publicznych oraz zadań z zakresu pomocy społecznej.

Zgodnie z wymogami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz ustawy o pomocy społecznej, realizacja zadań publicznych odbywa się w trybie otwartego konkursu ofert.

Oferty złożone w konkursach ogłoszonych przez Zarząd Powiatu Wołomińskiego rozpatrywane są przez komisje konkursowe powoływane przez Zarząd na podstawie pkt 2 rozdziału VII Karty współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz § 6 ust. 1 i 2 Regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Powiecie Wołomińskim.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 29.01.2010 r., godz. 10.56
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 29.01.2010 r., godz. 10.56
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
29.01.2010 r., godz. 10.56Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2237 razy.