Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Tematy konkursów dla organizacji pozarządowych na realizację w 2010 roku zadań publicznych

Data ogłoszenia: 30.12.2009 r.
Uchwała Nr III-222/2009
Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 29 grudnia 2009 r.
w sprawie: ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2010 roku zadań publicznych


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.Nr 96, poz. 873
z późn. zm.), art. 25 ust. 1 i art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) oraz pkt IV ust. 1 Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2010 roku stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXVI-273/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 października 2009 r., Zarząd Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:

§ 1

Ogłasza się otwarte konkursy ofert na realizację w 2010 roku zadań publicznych w zakresie:
1) Wspieranie akcji promujących zdrowie.
2) Pomoc w zapewnieniu opieki dzieciom, które utraciły opiekę rodzicielską - wspieranie form opieki zastępczej.
3) Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia.
4) Działania na rzecz wsparcia rodziny.
5) Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
6) Pozaszkolne działania edukacyjne, oświatowe i wychowawcze.
7) Ekologia i ochrona środowiska w zakresie prowadzenia działalności edukacyjnej.
8) Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej (w formach niekomercyjnych).
9) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (w formach niekomercyjnych).

§ 2

1. Treść ogłoszenia o otwartych konkursach ofert, o których mowa w § 1 pkt 2 - 4 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Treść ogłoszenia o otwartych konkursach ofert, o których mowa w § 1 pkt 1, 5 - 9, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Wołomińskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 06.01.2010 r., godz. 16.05
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 06.01.2010 r., godz. 16.05
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
06.01.2010 r., godz. 16.05Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2249 razy.