Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXXVIII-295/09

w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2010 rok
Uchwała Nr XXXVIII-295/09
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 18.12.2009 r.

w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2010 rokNa podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ,art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 )w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje ;

§ 1.


1. Ustala się dochody budżetu powiatu na rok 2010 w wysokości 119.958.598 zł,
z tego :
a) bieżące w kwocie 112.778.598 zł,
b) majątkowe w kwocie 7.180.000 zł,

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu powiatu na rok 2010 w wysokości 139.835.598 zł
z tego :
a) bieżące w kwocie 102.737.600 zł,
b) majątkowe w kwocie 37.097.998 zł,

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 2 i 2a.

3. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się wydatki budżetu powiatu na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Ustala się kwotę wydatków budżetu powiatu przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat w wysokości 1.273.926 zł.

§ 2.


1. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 19.877.000 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
a) zaciągniętych kredytów w kwocie 19.667.000 zł ,
b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 210.000 zł,


2. Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie 27.626.500 zł , z następujących tytułów;
a) zaciągniętych kredytów w kwocie 22.908.513 zł,
b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 210.000 zł,
c) zaciągniętych kredytów przeznaczonych na wyprzedzające finansowanie projektów finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
w kwocie 4.507.987 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 5.

3. Ustala się rozchody budżetu powiatu w kwocie 7.749.500 zł, z następujących tytułów;
a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1.747.500 zł,
b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 702.000 zł,
c) wykupu papierów wartościowych w kwocie 2.100.000 zł,
d) spłaty otrzymanego kredytu pomostowego i uzupełniającego w kwocie 3.200.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5

4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu z tytułu zaciąganych kredytów do kwoty 3.000.000 zł.

5. Ustala się limity zobowiązań :
a) na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 19.877.000 zł
b) na spłatę zaciągniętych kredytów, pożyczek z lat ubiegłych i wykup papierów wartościowych w kwocie 4.549.500 zł
c) na zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach budżetu Powiatu do kwoty 3.200.000 zł.

§ 3.


1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 640.000 zł .
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 100.000 zł na realizację zadań własnych
z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4.


Ustala się dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5.


Wyodrębnia się w planie dochody i wydatki budżetu powiatu:
1.Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji zgodnie z załącznikiem nr 8.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 9 i 9 a

§ 6.


1. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych w załączniku Nr 10
do niniejszej uchwały.

§ 7.


1.Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 8.


Upoważnia się Zarząd Powiatu Wołomińskiego do dokonywania zmian w budżecie, w granicach działu wydatków:
1) polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków bieżących obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zwiększenie zaplanowanych w rozdziale wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących,
2) polegających na zmniejszaniu pod rozdziałem planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia oraz zaplanowaniu lub zwiększeniu w dziale innych wydatków bieżących,
3) polegających na przesunięciach w planie wydatków majątkowych określonych załącznikiem nr2a, nr 3 i nr 4, w części dotyczącej roku 2010 z wyłączeniem zmian polegających na:
a) tworzeniu nowego wydatku majątkowego
b) wykreśleniu zaplanowanego wydatku majątkowego.
4) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały.
5) zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4 niniejszej uchwały,
b) z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i gdy termin zapłaty upływa w 2011 roku do łącznej kwoty 8.000.000 zł .
6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu.

7) przekazania upoważnień kierownikom jednostek do:
a)zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki gdy termin zapłaty upływa w 2011 roku do łącznej kwoty 5.000.000 zł .

§ 9.


1. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na stronach internetowych Powiatu Wołomińskiego.Przewodniczący
Rady Powiatu Wołomińskiego

Edward Olszowy


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Edward Olszowy, data: 21.12.2009 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 28.12.2009 r., godz. 16.05
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Rudnik, data: 08.09.2010 r., godz. 11.31
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.09.2010 r., godz. 11.31Magdalena RudnikEdycja strony
28.12.2009 r., godz. 16.05Magdalena RudnikDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 6741 razy.