Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXXVII – 283/09

w sprawie zmiany Statutu Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 w Wołominie
Uchwała Nr XXXVII – 283/09
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 24 listopada 2009 r.

w sprawie zmiany Statutu Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 w WołominieNa podstawie art. 12 pkt 8 lit. i) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 20 ust. 2, art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

1. Zmienia się Statut Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 w Wołominie, przyjęty Uchwałą Nr X – 68 / 07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie powołania publicznej placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego zwanej Rodzinnym Domem Dziecka Nr 3, w następujący sposób:
1) zmienia się § 1 tiret pierwszy nadając mu brzmienie:
„- ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)”;
2) dodaje się w § 1 tiret trzeci w brzmieniu:
„- Uchwały Nr X – 68 / 07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 sierpnia 2007 r.
w sprawie powołania publicznej placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego zwanej Rodzinnym Domem Dziecka Nr 3”;
3) zmienia się § 10 nadając mu brzmienie:
„Dyrektor Domu składa Radzie Powiatu Wołomińskiego coroczne sprawozdanie
z działalności Domu oraz określa potrzeby w tym zakresie.”;
4) zmienia się § 11 ust. 1 nadając mu brzmienie:
„1. Rodzinny Dom jest placówką koedukacyjną, obejmującą opieką od 6 do 8 wychowanków. W szczególnie uzasadnionych przypadkach liczba dzieci może ulec zwiększeniu albo zmniejszeniu.”
5) zmienia się § 15 ust. 2 nadając mu brzmienie:
„2. Gospodarka finansowa Rodzinnego Domu prowadzona jest według zasad określonych
w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).”
6) zmienia się § 16 ust. 2 nadając mu brzmienie:
„2. Budynek mieszkalny przy ul. Przejazdowej 4 w Wołominie, w którym mieści się siedziba Rodzinnego Dom, stanowi współwłasność Barbary Chmura i jej brata Krzysztofa Salak.”
7) w treści Statutu wyrażenie „Starosta Powiatu Wołomińskiego” zastępuje się wyrażeniem „Starosta Wołomiński” w odpowiednim brzmieniu.
2. Ustala się tekst ujednolicony Statutu w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Edward Olszowy, data: 25.11.2009 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 27.11.2009 r., godz. 12.53
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Rudnik, data: 08.09.2010 r., godz. 11.35
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.09.2010 r., godz. 11.35Magdalena RudnikEdycja strony
27.11.2009 r., godz. 12.53Magdalena RudnikDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2233 razy.