Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi w 2010 roku Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy w roku 2010

Uchwała Nr XXXVI 273/09
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 27 października 2009 r.
w sprawie: Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowy-mi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2010 roku.


Działając na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXX-245/05 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 25 października 2005 r. w sprawie: przyjęcia „Karty współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi”, Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:

§ 1


Uchwala się „Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2010 roku”, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Powiatu

Edward Olszowy

Załącznik do uchwały nr XXXVI 273/09
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 27 października 2009 r.PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
ORAZ Z PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3
USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO
I O WOLONTARIACIE W 2010 ROKUSamorząd Powiatu Wołomińskiego uważa za jedną z istotnych form realizacji swoich zadań aktywną współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) - zwanych w dalszej części organizacjami. Podstawowymi korzyściami takiej współpracy jest stworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej, wykorzystanie potencjału merytorycznego organizacji przy zaspokajaniu potrzeb lokalnych społeczności oraz dążenie do objęcia współpracą jak największej liczby organizacji, które poprzez współpracę uzupełnią działania w zakresie nie objętym przez struktury samorządowe.

Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz
z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wskazuje podmioty Programu współpracy, określa zasady i cele współpracy oraz formy współpracy w sferze zadań publicznych realizowanych przez Powiat odpowiednio do jego terytorialnego zakresu działania i priorytety zadań publicznych, których ta współpraca będzie dotyczyć. Program uchwalany jest przez Radę Powiatu Wołomińskiego na okres jednego roku.

I. PODMIOTY PROGRAMU WSPÓŁPRACY

1. Podmiotami Programu współpracy są działające w sferze pożytku publicznego, świadczące usługi na rzecz mieszkańców Powiatu Wołomińskiego:
1) organizacje pozarządowymi, niebędące jednostkami sektora finansów publicznych,
w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia,
2) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia
i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
3) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
z wyłączeniem:
1) partii politycznych,
2) związków zawodowych i organizacji pracodawców,
3) samorządów zawodowych,
4) fundacji, których jedynym fundatorem jest Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego,
5) fundacji utworzonych przez partie polityczne,
6) klubów sportowych będących spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz.U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675 z późn. zm.).
2. Podmioty odpowiedzialne za przygotowanie i realizację Programu współpracy:
1) Rada Powiatu Wołomińskiego, w zakresie:
- inicjatywy w kwestiach propozycji zagadnień priorytetowych współpracy z organizacjami pozarządowymi,

1
- ustalania kierunków współpracy z organizacjami pozarządowymi,
- ustalania wysokości środków przeznaczonych na realizację Programu współpracy.
2) Zarząd Powiatu Wołomińskiego, w zakresie:
- przygotowania propozycji kierunków współpracy z organizacjami pozarządowymi,
- realizacji uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie Programu współpracy, w tym ogłaszania i rozstrzygania otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych,
- dysponowania środkami przeznaczonymi na realizację Programu współpracy,
- upoważniania pracowników do przeprowadzania kontroli realizacji zadań publicznych,
- obejmowania patronatem działań organizacji pozarządowych,
- przygotowania sprawozdania z wykonania Programu współpracy.
3) Starosta Wołomiński, w zakresie:
- przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie Programu współpracy,
- ustalania składu zespołu o charakterze doradczym i inicjatywnym do spraw współpracy
z organizacjami pozarządowymi.
4) Wydział Spraw Obywatelskich, w zakresie:
- prowadzenia bazy danych organizacji pozarządowych,
- bieżących kontaktów z organizacjami pozarządowymi,
- realizacji procedury konsultacji społecznych w sprawie Programu współpracy,
- przygotowania projektu Programu współpracy,
- przygotowania i publikacji ogłoszeń o otwartych konkursach ofert oraz rozstrzygnięciu konkursów,
- przygotowania projektów umów na realizację zadań publicznych oraz merytorycznej analizy sprawozdań z realizacji zadań,
- przeprowadzania kontroli realizacji zadań publicznych,
- organizacji pracy zespołu o charakterze doradczym i inicjatywnym do spraw współpracy
z organizacjami pozarządowymi,
- przygotowania projektu sprawozdania z wykonania Programu współpracy,
- koordynacji współpracy z organizacjami pozarządowymi.
5) Wydział Edukacji i Kultury, w zakresie:
- obejmowania patronatem działań organizacji pozarządowych.
6) Wydział Finansowy, w zakresie:
- kontroli wydatkowania środków przeznaczonych na realizację Programu współpracy,
w tym analizy pod względem rachunkowym sprawozdań z realizacji zadań publicznych.

II. ZASADY WSPÓŁPRACY

Współpraca Powiatu z organizacjami odbywać się będzie na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności we wspólnym wykonywaniu działań, uczciwej konkurencji
i jawności obu stron.

III. CELE WSPÓŁPRACY

1. Stworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców.
2. Wykorzystanie merytorycznego potencjału organizacji w zakresie rozpoznawania potrzeb społeczności lokalnej i ich właściwego zaspokajania.
3. Uzupełnienie działań w zakresie nie objętym przez struktury samorządowe.

IV. FORMY WSPÓŁPRACY

1. Zlecanie realizacji zadań Powiatu Wołomińskiego organizacjom pozarządowym, które obejmuje w pierwszej kolejności zadania określane corocznie przez Program jako zagadnienia priorytetowe.
Zlecanie realizacji zadań odbywać się będzie poprzez wspieranie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
Dotacje przyznane zostaną na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Regulaminie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Powiecie Wołomińskim.
2. Wymiana informacji o planowanych kierunkach działalności i współdziałanie w celu

2
zharmonizowania tych działań.
3. Promowanie działalności organizacji pozarządowych m. in. na stronie internetowej Powiatu.
4. Prowadzenie bazy danych organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu.
5. Pomoc przy tworzeniu i rejestracji nowopowstających organizacji.
6. Pomoc w składaniu wniosków, rozliczaniu zadań oraz wydawanie opinii na wniosek organizacji.
7. Obejmowanie patronatem działań organizacji pozarządowych.
8. Prowadzenie konsultacji - w porozumieniu z zespołem o charakterze doradczym i inicjatywnym do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi - projektów dokumentów i aktów prawnych dot. współpracy.

V. PRIORYTETY WSPÓŁPRACY NA 2010 ROK

1. Obszar współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami obejmuje sferę zadań publicznych,
o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Rada Powiatu Wołomińskiego, na podstawie: „Strategii Rozwoju Powiatu Wołomińskiego do 2015 roku”, „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Wołomińskiego - powiatowej strategii integracji i polityki społecznej” oraz biorąc pod uwagę wyniki konsultacji społecznych dot. propozycji do Programu współpracy uznaje, że do zagadnień, których realizacja w 2010 jest najpilniejsza, należą:

1) Wspieranie akcji promujących zdrowie:
1. organizacja działań mających na celu podnoszenie świadomości grup wsparcia dla osób szczególnie zagrożonych chorobami społecznymi,
2. działania edukacyjne z zakresu promocji zdrowia,
3. organizacja szkoleń w zakresie profilaktyki uzależnień w szkołach ponadpodstawowych
i ponadgimnazjalnych.

2) Pomoc w zapewnieniu opieki dzieciom, które utraciły opiekę rodzicielską - wspieranie form opieki zastępczej:
1. szkolenia dla istniejących rodzin zastępczych spokrewnionych,
2. konsultacje pedagogiczne i psychologiczne dla istniejących rodzin zastępczych.

3) Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia:
1. dofinansowanie organizacji opieki stacjonarnej nad samotnymi matkami, które utraciły podstawowe warunki bytowe,
2. pomoc egzystencjalna, psychologiczna, edukacyjna, socjalna, aktywizacja społeczna
i zawodowa osób będących w trudnych sytuacjach życiowych, również chorych psychicznie.

4) Działania na rzecz wsparcia rodziny:
1. kulturalne i edukacyjne działania prorodzinne.

5) Działania na rzecz osób niepełnosprawnych:
1. wspieranie rehabilitacji osób niepełnosprawnych i działań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych objętych opieką paliatywną,
2. działania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej,
3. rozwijanie umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób
z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną,
4. organizowanie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry, bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych,
5. integracja osób niepełnosprawnych poprzez sztukę.

6) Pozaszkolne działania edukacyjne, oświatowe i wychowawcze:
1. edukacyjna opieka pozaszkolna ze szczególnym uwzględnieniem dzieci niepełnosprawnych,
2. organizacja niestandardowych form edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu

3
Wołomińskiego: wycieczki plenerowe, rajdy rowerowe „Poznajemy zabytki Ziemi Powiatu Wołomińskiego”, warsztaty malarskie i fotograficzne „Najpiękniejsze zakątki Ziemi Powiatu Wołomińskiego” dla młodzieży ponadgimnazjalnej połączone
z prezentacjami, wystawami, wykładami lub konkursem.

7) Ekologia i ochrona środowiska w zakresie prowadzenia działalności edukacyjnej:
1. działania określone w Programie Ochrony Powietrza dla strefy Powiat Wołomiński, uchwalonym przez Sejmik Województwa Mazowieckiego:
- propagowanie alternatywnych źródeł zaopatrywania w energię cieplną (lokalne
i indywidualne rozwiązania pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, niskoemisyjne źródła ciepła, systemy finansowania),
- prowadzenie akcji edukacyjnych mających na celu uświadamianie społeczeństwa
o szkodliwości spalania paliw niskiej jakości i odpadów (śmieci), w połączeniu
z ustanawianiem mandatów za spalanie odpadów (śmieci) nakładanych przez policję lub straż miejską oraz o korzyściach płynących z termomodernizacji i innych działań związanych z ograniczeniem emisji niskiej,
- akcja informacyjna dla przedsiębiorców, dotycząca ograniczania emisji z niskich, rozproszonych źródeł technologicznych, obejmująca promowanie systemów zarządzania środowiskowego i systemów finansowania zadań ograniczających zanieczyszczenie powietrza,
- opracowanie zintegrowanej koncepcji (w porozumieniu z zainteresowanymi organami), zwalczania zagrożeń związanych ze spalaniem odpadów, wypalaniem traw, emisją zanieczyszczeń komunikacyjnych i t.p.,
2. przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów dla nauczycieli na temat zagadnień związanych z metodologią prowadzenia edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju,
3. badanie świadomości ekologicznej mieszkańców Powiatu przy pomocy wskaźników zawartych w Zintegrowanym Programie Edukacji Ekologicznej dla Powiatu Wołomińskiego 2009-2012 z perspektywą do roku 2015,
4. szkolenia, warsztaty i seminaria z zakresu ochrony środowiska dla samorządowców
i innych zainteresowanych podmiotów,
5. organizacja szkoleń dla rolników z zakresu rolnictwa ekologicznego, dopłat rolno-środowiskowych oraz zasad gospodarowania i korzystania ze środowiska na obszarach objętych ochroną Natura 2000,
6. szkolenie dla przedsiębiorców z zakresu ochrony środowiska i sposobów pozyskania funduszy na dostosowanie działalności do wymogów ochrony środowiska,
7. organizacja wspólnie z zainteresowanymi podmiotami, punktów do prowadzenia edukacji ekologicznej w terenie (wiaty, miejsce na ognisko, tablice dydaktyczne),
8. promocja walorów przyrodniczych Powiatu poprzez wydanie folderu promującego obszary Natura 2000 i rezerwaty przyrody znajdujące się na terenie Powiatu,
9. organizacja powiatowego pikniku ekologicznego.

8) Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
(w formach niekomercyjnych):
1. niestandardowe działania mające na celu upamiętnianie świąt narodowych, postaci historycznych szczególnie związanych z ziemiami Powiatu Wołomińskiego (nie dotyczy wydawnictw, sympozjów, konferencji, wystaw),
2. warsztaty etnograficzne wspierające budowanie wiedzy i podtrzymywanie tradycji związanej z lokalnymi zwyczajami,
3. wsparcie dokumentacji historycznej i etnograficznej Powiatu Wołomińskiego,
4. popularyzacja dorobku kulturowego Powiatu Wołomińskiego w formie cyklicznych otwartych spotkań w gminnych instytucjach kultury,
5. warsztaty propagujące idee społeczeństwa obywatelskiego.

9) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (w formach niekomercyjnych):
1. prowadzenie powiatowych rozgrywek sportowych, organizacja imprez rekreacyjno- sportowych, popularyzacja sportu i aktywnego wypoczynku,

4
2. wspieranie projektów uczestnictwa amatorskich zawodników, klubów i zespołów sportowych z terenu Powiatu Wołomińskiego w rozgrywkach regionalnych, ogólnopolskich oraz międzynarodowych.

3. Do kryteriów wymaganych od wspieranych organizacji należą: wiarygodność, wykazana efektywność i skuteczność w realizacji założonych celów, jakość działania i kwalifikacje osób przy udziale których podmiot będzie realizował zadanie, kalkulacja kosztów oraz posiadane zasoby finansowe i lokalowe.

VI. SYSTEM REALIZACJI PROGRAMU

1. Komisje Rady Powiatu współpracują z organizacjami pozarządowymi w zakresie swoich właściwości oraz mają moc inicjatywną w kwestiach propozycji listy zagadnień priorytetowych na kolejny rok budżetowy. Komisje Rady Powiatu opiniują listę oraz tryb przeprowadzanych konkursów według właściwości merytorycznej.
2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych określi uchwała budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2010 rok.
3. Uchwalony Program współpracy podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie dokumentu na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej.
4. Informacje dotyczące bieżącej współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi,
w szczególności ogłoszenia o otwartych konkursach ofert i wielkości przyznanych przez Zarząd Powiatu kwot dofinansowania, będą zamieszczane na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Starostwa oraz innych wymaganych przepisami miejscach.
1) Ogłoszenie I edycji otwartych konkursów ofert nastąpi w styczniu 2010 r.
2) W przypadku niewykorzystania środków przeznaczonych na realizację zadań w I edycji - ogłoszenie kolejnych edycji otwartych konkursów ofert nastąpi w II kwartale 2010 r.
5. Program współpracy jest poddawany corocznie ewaluacji rozumianej jako działania mające na celu ocenę realizacji Programu. Ocena realizacji Programu przedstawiona jest w sprawozdaniu
z jego wykonania Radzie Powiatu Wołomińskiego oraz podawana do publicznej wiadomości.
Ze względu na kompleksowy charakter oraz trudność opisania parametrami zróżnicowanych elementów Programu przyjęto czynniki ilościowe: liczba otwartych konkursów ofert, liczba złożonych ofert, liczba zawartych i zrealizowanych przez organizacje pozarządowe umów, liczba umów zerwanych lub unieważnionych, liczba beneficjentów realizowanych działań.
6. Zarząd Powiatu zapewnia nadzór nad realizacją Programu współpracy jak również kontrolę sposobu wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Powiatu zgodnie z wymogami ustawowymi i Procedurą kontroli realizacji zadań publicznych w Powiecie Wołomińskim.
7. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Programem, do współpracy Powiatu z organizacjami stosuje się przepisy:
1) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
2) Karty współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi przyjętej przez Radę Powiatu Wołomińskiego uchwałą nr XXX-245/05 z dnia 25 października 2005 r.,
3) Regulaminu obejmowania i sprawowania patronatu przez Starostę Powiatu Wołomińskiego przyjętego przez Zarząd Powiatu Wołomińskiego uchwałą nr III-6/07 z dnia 07 lutego 2007 r. (zmienionego uchwałą nr III-83/07 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 czerwca
2007 r.),
4) Regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Powiecie Wołomińskim przyjętego przez Zarząd Powiatu Wołomińskiego uchwałą nr III-164/07 z dnia 12 grudnia 2007 r. (zmienionego uchwałą nr III-183/2008 Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 10 grudnia 2008 r.),
5) Procedury kontroli realizacji zadań publicznych w Powiecie Wołomińskim przyjętej przez Zarząd Powiatu Wołomińskiego uchwałą nr III-44/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Emilia Płachetko, data: 03.11.2009 r., godz. 13.43
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 16.10.2017 r., godz. 12.55
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
16.10.2017 r., godz. 12.55Katarzyna RutkowskaZmiana przynależności strony
16.06.2014 r., godz. 10.06Joanna WieczorekEdycja strony
03.11.2009 r., godz. 13.43Emilia PłachetkoDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 4106 razy.