Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXXVI-268/09

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVI-196/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2008 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2009
Uchwała Nr XXXVI-268/09
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 27 października 2009 r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVI-196/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2008 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2009


Na podstawie art. 12 pkt 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2001 Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 165 ust 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2005 Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) -Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:


§ 1

Do uchwały Nr XXVI-196/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu wołomińskiego na rok 2009 zmienionej uchwałami:
- uchwała Nr XXVII-200/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29.01.09 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI-196/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2008 r.
w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2009,
- uchwała Nr III-23/09 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 10.03.2009 r. w sprawie: zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2009 w części dotyczącej zadań zleconych,
- uchwała Nr III-29/09 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 24.03.2009 r. w sprawie: zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2009 w części dotyczącej zadań zleconych,
- uchwała Nr XXIX-210/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 31.03.09 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI-196/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2008 r.
w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2009,
- uchwała Nr XXX-224/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20.04.2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI-196/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2008 r.
w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2009,
- uchwała Nr III-35/09 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 07.04.2009 r. w sprawie: zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2009 w części dotyczącej zadań powierzonych,
- uchwała Nr III-36/09 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 07.04.2009 r. w sprawie: zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2009 w części dotyczącej zadań zleconych,
- uchwała Nr III-42/09 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 29.04.2009 r. w sprawie: zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2009 w części dotyczącej zadań zleconych,
- uchwała Nr III-44/09 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 29.04.2009 r. w sprawie: zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2009 w części dotyczącej zadań własnych,
- uchwała Nr XXXI-230/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27.05.2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI-196/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2008 r.
w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2009,
- uchwała Nr III-67/09 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 02.06.2009 r. w sprawie: zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2009 w części dotyczącej zadań zleconych,
- uchwała Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 16.06.2009 r. w sprawie: zwiększenia
w budżecie Powiatu na rok 2009 w części dotyczącej zadań zleconych,
- uchwała Nr XXXIII-243/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30.06.2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI-196/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2008 r.
w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2009,
- uchwała Nr III-99/09 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 06.07.2009 r. w sprawie: zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2009 w części dotyczącej zadań zleconych,
- uchwała Nr III-103/09 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 06.07.2009 r. w sprawie: zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2009 w części dotyczącej zadań własnych,
wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale.
- uchwała Nr XXXIII-243/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30.06.2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI-196/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2009 r.
w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2009.
- uchwała Nr III-99/09 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 06.07.2009 r. w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu w części dotyczącej zadań zleconych,
- uchwała Nr III-103/09 Zarządu Powiatu Wołomińskiego w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2009 w części dotyczącej zadań własnych z dnia 06.07.2009 r.
- uchwała Nr III-116/09 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 05.08.2009 r. w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2009 w części dotyczącej zadań zleconych,
- uchwała Nr XXXIV-253/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27.08.2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI-196/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2009 r.
w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2009,
- uchwała Nr III-124/09 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 01.09.2009 r. w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu w części dotyczącej zadań zleconych,
- uchwała Nr III-128/09 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 08.09.2009 r. w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu w części dotyczącej zadań zleconych,
- uchwała Nr III-133/09 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 15.09.2009 r. w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu w części dotyczącej zadań powierzonych,
- uchwała Nr III-132/09 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 15.09.2009 r. w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu w części dotyczącej zadań zleconych,
- uchwała Nr III-136/09 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 22.09.2009 r. w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu w części dotyczącej zadań zleconych,
- uchwała Nr III-140/09 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 29.09.2009 r. w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu w części dotyczącej zadań własnych,
,- uchwała Nr XXXV-262/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30.09.2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI-196/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2009 r.
w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2009.
Wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale:


§ 2

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Powiatu, w wyniku których zmniejsza się plan dochodów o kwotę 6.486.619 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
Plan dochodów po zmianach wyniesie 116.624.572 zł.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu, w wyniku których zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.286.619 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2
Plan wydatków po zmianach wyniesie 134.723.861 zł.


§ 3

„Treść § uchwały, o której mowa w § 1 otrzymuje:
§ 3.1 Deficyt budżetu Powiatu w wysokości 18.099.289 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych kredytów w kwocie 9.900.000 zł
2) zaciąganych pożyczek w kwocie 612.990 zł
3) zaciąganego kredytu pomostowego i uzupełniającego w kwocie 3.200.000 zł
4) wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającym z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4.386.298 zł
2. Przychody budżetu w wysokości 21.891.789 zł a rozchody w wysokości 3.792.500 zł.
3. Wolne środki w wysokości 3.792.500 zł przeznacza się na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych oraz wykup obligacji.”


§ 4

Treść § 6 ust 2 uchwały, o której mowa w § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 6.2 Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych
1. Dochody 309.038 zł
2. Wydatki 405.300 zł
Zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały”.


§ 5

Dokonuje się zmian załączników do uchwały, o której mowa w § 1 w ten sposób że:
1. Załącznik Nr 4 Zadania inwestycyjne do uchwały XXVI-196/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2009 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 3 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach
2009-2011 do uchwały XXVI-196/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2008 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2009 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 8 pn. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych
na 2009 rok do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr XXVI-196/08
z dnia 18.12.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu otrzymuje brzmienie zgodnie
z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik nr 9 Dotacje podmiotowe w 2009 roku do Uchwały Rady Powiatu
Nr XXVI-196/08 z dnia 18.12.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2009 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 5 Przychody i rozchody budżetu w 2009 r. do uchwały XXVI-196/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2009 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały
6. Załącznik pn. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem
Nr 8 do niniejszej uchwały.
§ 6


Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 7

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Edward Olszowy, data: 28.10.2009 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 02.11.2009 r., godz. 15.46
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Rudnik, data: 08.09.2010 r., godz. 11.42
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.09.2010 r., godz. 11.42Magdalena RudnikEdycja strony
02.11.2009 r., godz. 15.46Magdalena RudnikDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2508 razy.