Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXXIII – 247/09

w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu „KADRA - TO KAPITAŁ”
Uchwała Nr XXXIII – 247/09
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 30 czerwca 2009r.


w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu „KADRA - TO KAPITAŁ”Na podstawie art. 206 ust. 2 pkt c i ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:

§ 1


1. W związku z punktem 3.10.2 ppkt 1 warunków konkursu nr 2/6.1.2/2009 „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie” ogłoszonych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
- wyraża się zgodę na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie projektu konkursowego „KADRA – TO KAPITAŁ” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet VI Rynek otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego o łącznej wartości 618.644,00 zł., z czego na rok 2009r. ze środkami do wydatkowania w wysokości 280.842,00 zł., a na 2010r. środkami w wysokości 337.802,00 zł.,
- gwarantuje się wniesienie wkładu własnego w wysokości 15% całego projektu tj. kwoty 92.796,60 zł., z czego na rok 2009r. środki do wydatkowania w wysokości 42.126,30 zł., a na 2010r. środki w wysokości 50.670,30 zł.

§ 2


Wkład własny na 2009r. w wysokości 42.126,30 zł., pokryty zostanie z dwóch źródeł finansowania tj.:
a) ze środków budżetu Powiatu - 7.354,00 zł,
b) z Funduszu Pracy (wydatki fakultatywne) – 34.772,30 zł,

Wkład własny na 2010r.w wysokości 50.670,30 zł., pokryty zostanie z dwóch źródeł finansowania tj.:
a) ze środków budżetu Powiatu - 18.700,00 zł,
b) z Funduszu Pracy (wydatki fakultatywne) – 31.970,30 zł,

§ 3


Środki finansowe na cel, o którym mowa w § 1 zawarte są w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy na 2009r. oraz zostaną uwzględnione w planie finansowym na 2010r.§ 4


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.

§ 5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Edward Olszowy, data: 01.07.2009 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 08.07.2009 r., godz. 09.15
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Rudnik, data: 08.09.2010 r., godz. 13.19
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.09.2010 r., godz. 13.19Magdalena RudnikEdycja strony
08.07.2009 r., godz. 09.15Magdalena RudnikDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2324 razy.