Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXXIII-243/09

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI-196/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2008 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2009.
Uchwała Nr XXXIII-243/09
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 30.06.2009r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVI-196/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2008 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2009.


Na podstawie art. 12 pkt 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2001 Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 165 ust 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2005 Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) -Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:


§ 1


Do uchwały Nr XXVI-196/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu wołomińskiego na rok 2009 zmienionej uchwałami:
- uchwała Nr XXVII-200/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29.01.09 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI-196/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2008 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2009,
- uchwała Nr III-23/09 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 10.03.2009 r. w sprawie: zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2009 w części dotyczącej zadań zleconych,
- uchwała Nr III-29/09 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 24.03.2009 r. w sprawie: zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2009 w części dotyczącej zadań zleconych,
- uchwała Nr XXIX-210/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 31.03.09 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI-196/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2008 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2009,
- uchwała Nr XXX-224/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20.04.2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI-196/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2008 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2009,
- uchwała Nr III-35/09 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 07.04.2009 r. w sprawie: zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2009 w części dotyczącej zadań powierzonych,
- uchwała Nr III-36/09 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 07.04.2009 r. w sprawie: zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2009 w części dotyczącej zadań zleconych,
- uchwała Nr III-42/09 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 29.04.2009 r. w sprawie: zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2009 w części dotyczącej zadań zleconych,
- uchwała Nr III-44/09 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 29.04.2009 r. w sprawie: zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2009 w części dotyczącej zadań własnych,
- uchwała Nr XXXI-230/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27.05.2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI-196/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2008 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2009,
- uchwała Nr III-67/09 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 02.06.2009 r. w sprawie: zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2009 w części dotyczącej zadań zleconych,
- uchwała Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 16.06.2009 r. w sprawie: zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2009 w części dotyczącej zadań zleconych,
wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale.


§ 2


1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Powiatu, w wyniku których zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.695.401 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
Plan dochodów po zmianach wyniesie 120.409.148 zł.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu, w wyniku których zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.694.200 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2
Plan wydatków po zmianach wyniesie 135.308.437 zł.

§ 3


Treść § 3 uchwały, o której mowa w § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 3.1 Deficyt budżetu Powiatu w wysokości 14.899.289 zł zostanie pokryte przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych kredytów w kwocie 9.900.000 zł
2) zaciąganych pożyczek w kwocie 612.990 zł
3) wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającym z rozliczeń kredytów
i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie
2. Przychody budżetu w wysokości 18.691.789 zł a rozchody w wysokości 3.792.500 zł.
3. Wolne środki w kwocie 3.792.500 zł przeznacza się na spłatę ret kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych oraz na wykup obligacji.”

§ 4


Dokonuje się zmian załączników do uchwały, o której mowa w § 1 w ten sposób że:
1. Załącznik Nr 4 Zadania inwestycyjne do uchwały XXVI-196/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2009 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 3 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 do uchwały XXVI-196/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2009 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 7a Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień do uchwały XXVI-196/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2009 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 5 Przychody i rozchody budżetu w 2009 r. do uchwały XXVI-196/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2009 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 10 Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r. do uchwały XXVI-196/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2009 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 7 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 20009 r. do uchwały XXVI-196/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2009 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 o niniejszej uchwały.
7. Załącznik pn. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem
Nr 9 do niniejszej uchwały.§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.

§ 6


1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Edward Olszowy, data: 01.07.2009 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 07.07.2009 r., godz. 14.57
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Rudnik, data: 08.09.2010 r., godz. 13.15
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.09.2010 r., godz. 13.15Magdalena RudnikEdycja strony
07.07.2009 r., godz. 14.57Magdalena RudnikDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2442 razy.