Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXXI – 238/09

w sprawie przystąpienia Powiatu Wołomińskiego do projektu kluczowego realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM 2007-2013 pn.: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.
Uchwała Nr XXXI – 238/09
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 27 maja 2009 r.

w sprawie przystąpienia Powiatu Wołomińskiego do projektu kluczowego realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM 2007-2013 pn.: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t.Dz.U.01.142.1592 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Wyraża się zgodę na przystąpienie, na zasadach partnerstwa Powiatu Wołomińskiego do projektu kluczowego realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM 2007-2013 pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” zwanego dalej Projektem EA, przyjmując jednocześnie, że:

celami Projektu EA są:
a)poprawa funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego i optymalizacja kosztów utrzymania tych jednostek;
b)zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów informacyjnych administracji publicznej;
c)usprawnienie obsługi obywateli i przedsiębiorców poprzez:
- umożliwienie obywatelom i przedsiębiorcom korzystania z usług świadczonych przez administrację publiczną drogą elektroniczną (e-Government),
- zapewnienie dostępu do danych zawartych w rejestrach publicznych i innych zbiorach prowadzonych przez administrację publiczną na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim.


§ 2

Wyraża się zgodę na zaangażowanie na cel, o którym mowa w §1 środków finansowych, niezbędnych na pokrycie wkładu własnego w Projekcie EA, które zostaną zabezpieczone w uchwałach budżetowych Powiatu Wołomińskiego na lata 2010-2012, w rozdziale 15011 – rozwój przedsiębiorczości.


§ 3

Wyraża się zgodę na wpłatę zaliczki przez Powiat Wołomiński na rzecz budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego kwot stanowiących jego wkład własny w Projekcie EA w następujących szacunkowych transzach:

1. w roku 2010 – 11.430 zł,
2. w roku 2011 – 8.730 zł,
3. w roku 2012 – 5.820 zł.


§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu


§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Edward Olszowy, data: 28.05.2009 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 02.06.2009 r., godz. 12.23
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Rudnik, data: 08.09.2010 r., godz. 13.31
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.09.2010 r., godz. 13.31Magdalena RudnikEdycja strony
02.06.2009 r., godz. 12.23Magdalena RudnikDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2443 razy.