Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXXI – 235/09

w sprawie utworzenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych
Uchwała Nr XXXI – 235/09
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 27 maja 2009 r.

w sprawie utworzenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych


Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 2 pkt 1 i ust. 3, art. 5c pkt 1, art. 58 ust. 1 i ust. 6, art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Z dniem 1 września 2009 r. tworzy się Zasadniczą Szkołę Zawodową dla Dorosłych z siedzibą w Wołominie przy ul. Legionów 85, funkcjonującą na podbudowie programowej gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej, o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata, której ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, a także dalsze kształcenie w dwuletnich uzupełniających liceach ogólnokształcących oraz w trzyletnich technikach uzupełniających.


§ 2

Z dniem 1 września 2009 roku dokonuje się naboru do Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych.


§ 3

Akt założycielski Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych stanowi załącznik nr 1 do uchwały.


§ 4

Zasadniczej Szkole Zawodowej dla Dorosłych nadaje się statut w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały.


§ 5

Z dniem 1 września 2009 roku włącza się Zasadniczą Szkołę Zawodową dla Dorosłych do Zespołu Szkół z siedzibą w Wołominie przy ul. Legionów 85.


§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Edward Olszowy, data: 28.05.2009 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 02.06.2009 r., godz. 12.09
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Rudnik, data: 08.09.2010 r., godz. 13.30
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.09.2010 r., godz. 13.30Magdalena RudnikEdycja strony
08.09.2010 r., godz. 13.30Magdalena RudnikEdycja strony
02.06.2009 r., godz. 12.09Magdalena RudnikDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2507 razy.