Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXXI - 233/09

w sprawie określenia programu zagospodarowania zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Chrzęsnem
Uchwała Nr XXXI - 233/09
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 27 maja 2009 r.

w sprawie określenia programu zagospodarowania zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w ChrzęsnemNa podstawie art.4 ust.1 pkt.7, art.12 pkt4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz.U. z 2001r nr 142, poz.1592 z późn.zm.) w zw. z art.25 ust.1 pkt 1-3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003r Nr 162, poz. 1568 z późn. zm) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala , co następuje:


§ 1

Zabytkowy zespół pałacowo-parkowy w Chrzęsnem stanowiący własność Powiatu Wołomińskiego, przeznacza się na realizację celów edukacyjno-kulturalnych i rekreacyjno-turystycznych. Program zagospodarowania, cel, charakter przyszłej funkcji i zasady finansowania prac określa „Projekt adaptacji” stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2

1. Zakres niezbędnych prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych oraz etapy wykonania prac dla realizacji celu, o którym mowa w §1, określa „Zakres oraz fazy realizacji prac konserwatorskich i budowlanych” stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Realizacja poszczególnych zadań związanych z adaptacją będzie odbywać się na podstawie stosownych decyzji i pozwoleń wydawanych przez kompetentne instytucje w zakresie ochrony zabytków i prawa budowlanego oraz pod ścisłym nadzorem służb konserwatorskich, odpowiednio do uwarunkowań rzeczowych i zasobów środków finansowych Powiatu.


§ 3

W związku z zagospodarowaniem zespołu pałacowo-parkowego w Chrzęsnem zostanie powołana instytucja o osobowości prawnej - Powiatowe Centrum Kultury „Pałac w Chrzęsnem”.


§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego


§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Edward Olszowy, data: 28.05.2009 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 02.06.2009 r., godz. 12.01
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Rudnik, data: 08.09.2010 r., godz. 13.29
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.09.2010 r., godz. 13.29Magdalena RudnikEdycja strony
02.06.2009 r., godz. 12.01Magdalena RudnikDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2570 razy.