Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXX-224/09

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI-196/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2008 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2009.
Uchwała Nr XXX-224/09
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 20 kwietnia 2009 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI-196/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2008 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2009.Na podstawie art. 12 pkt 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2001 Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 165 ust 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2005 Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) -Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:


§ 1

Do uchwały Nr XXVI-196/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu wołomińskiego na rok 2009 zmienionej uchwałami:
- uchwała Nr XXVII-200/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29.01.09 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI-196/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2008 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2009,
- uchwała Nr III-23/09 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 10.03.2009 r. w sprawie: zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2009 w części dotyczącej zadań zleconych,
- uchwała Nr III-29/09 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 24.03.2009 r. w sprawie: zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2009 w części dotyczącej zadań zleconych,
- uchwała Nr XXIX-210/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 31.03.09 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI-196/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2008 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2009,
wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale.


§ 2

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Powiatu, w wyniku których zwiększa się plan dochodów o kwotę 967.627 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
Plan dochodów po zmianach wyniesie 112.698.991zł.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu, w wyniku których zwiększa się plan wydatków o kwotę 967.627 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2
Plan wydatków po zmianach wyniesie 126.599.481zł.


§ 3

Treść § 6 uchwały o której mowa w § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 6.1 Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych
Przychody 1.726.621 zł
Wydatki 1.800.456 zł
Zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych
Dochody 285.000 zł
Wydatki 369.382 zł
Zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.


§ 4

Dokonuje się zmian załączników do uchwały, o której mowa w § 1 w ten sposób że:
1. Załącznik Nr 4 Zadania inwestycyjne do uchwały XXVI-196/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2009 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 3 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 do uchwały XXVI-196/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2009 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 7 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r. do uchwały XXVI-196/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2009 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 8 Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r. do uchwały XXVI-196/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2009 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 10 Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych w 2009 r. do uchwały XXVI-196/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2009 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
10. Załącznik pn. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.


§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 6

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Edward Olszowy, data: 21.04.2009 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 27.04.2009 r., godz. 12.28
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Rudnik, data: 09.09.2010 r., godz. 10.24
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
09.09.2010 r., godz. 10.24Magdalena RudnikEdycja strony
27.04.2009 r., godz. 12.28Magdalena RudnikDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2621 razy.