Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXIX-210/09

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVI-196/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2008 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2009.
Uchwała Nr XXIX-210/09

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVI-196/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2008 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2009.Na podstawie art. 12 pkt 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2001 Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 165 ust 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2005 Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)-Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:

§1


Do uchwały Nr XXVI-196/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu wołomińskiego na rok 2009 wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale.

§ 2


1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Powiatu, w wyniku których zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.402.149 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
Plan dochodów po zmianach wyniesie 111.197.558 zł.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu, w wyniku których zwiększa się plan wydatków o kwotę 6722.389 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2
Plan wydatków po zmianach wyniesie 125.098.048 zł.


§ 3

Treść § 3 uchwały o której mowa w § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 3.1 Deficyt budżetu Powiatu w wysokości 13.900.490 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :
1) zaciąganych kredytów w kwocie 8.900.000 zł
2) zaciąganych pożyczek w kwocie 612.990 zł
3) wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4.387.500 zł
2. Przychody budżetu w wysokości 17.692.990 zł a rozchody w wysokości 3.792.500 zł
3. Wolne środki w kwocie 3.792.500 zł przeznacza się na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.”


§ 4

Treść § 6 uchwały o której mowa w § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 6.1 Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych
Przychody 1.726.621 zł
Wydatki 1.800.456 zł
Zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych
Dochody 281.000 zł
Wydatki 365.382 zł
Zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.


§ 5

Treść § 8 uchwały o której mowa w § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 8.1 ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości
1) Przychody 206.000
2) Wydatki 297.788
2. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości
Przychody 1.930.000
Wydatki 2.414.881
Zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały


§ 6

Dokonuje się zmian załączników do uchwały, o której mowa w § 1 w ten sposób że:
1. Załącznik Nr 4 Zadania inwestycyjne do uchwały XXVI-196/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2009 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 3 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 do uchwały XXVI-196/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2009 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 5 Przychody i rozchody budżetu w 2009 r. do uchwały XXVI-196/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2009 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 7 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r. do uchwały XXVI-196/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2009 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 7a Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień do uchwały XXVI-196/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2009 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
6 Załącznik Nr 8 Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r. do uchwały XXVI-196/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2009 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik Nr 10 Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych w 2009 r. do uchwały XXVI-196/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2009 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik Nr 11 Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009 do uchwały XXVI-196/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2009 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.
9. Załącznik Nr 12 Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2009 do uchwały XXVI-196/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2009 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.
10. Załącznik pn. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.


§ 7

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 8

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Edward Olszowy, data: 01.04.2009 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 24.04.2009 r., godz. 13.20
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Rudnik, data: 09.09.2010 r., godz. 10.28
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
09.09.2010 r., godz. 10.28Magdalena RudnikEdycja strony
24.04.2009 r., godz. 13.20Magdalena RudnikDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2701 razy.