Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uzasadnienie:

UZASADNIENIE

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie podmiotów, w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna (Dz. U. Nr 56 z. 544), zwane dalej rozporządzeniem, wydane na podstawie delegacji zawartej w art. 58 §4 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90 poz. 557 z późn. zm.), zobowiązuje właściwe organy samorządu terytorialnego do wyznaczenia podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna( §3 ust. 1 rozporządzenia). Podmiotami są jednostki, dla których właściwy organ samorządu terytorialnego jest organem założycielskim. Podmioty obowiązane są do przyjęcia skazanych w celu wykonania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz pracy społecznie użytecznej orzeczonej w zamian nieściągalnej grzywny (§1 ust.2 rozporządzenia). Prezes Sądu Rejonowego sporządza corocznie opinię dotyczącą potrzeb sadu w zakresie wykonywania pracy przez skazanych i przesyła ją właściwemu organowi samorządu terytorialnego (§2 ust.1 rozporządzenia ). Opinia określa przewidywaną liczbę skazanych zobowiązanych do wykonywania pracy, niezbędną liczbę godzin w przeliczeniu na jednego skazanego oraz w miarę potrzeby rodzaj pracy, na dany rok kalendarzowy (§3 ust.2 rozporządzenia).
Prezes Sądu Rejonowego w Wołominie, w piśmie nr Adm.-4017-10/09 z dnia 14 stycznia 2009r., przedstawił szacunkowe zapotrzebowanie na bieżący rok w wysokości 90 osób po ok. 30 godzin miesięcznie na jednego skazanego.
Tak duża liczba skazanych wymaga wskazania kilku podmiotów, w których będzie wykonywana w/w praca. Dlatego proponuje się wyznaczyć w tym celu następujące jednostki: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, Dom Pomocy Społecznej w Zielonce, Dom Pomocy Społecznej w Radzyminie i Wydział Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego w Wołominie.
Organem właściwym do wskazania podmiotów, w których wykonywana będzie kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna jest Rada Powiatu Wołomińskiego, stąd podjęcie niniejszej uchwały jest niezbędne.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 16.03.2009 r., godz. 13.58
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Rudnik, data: 16.03.2009 r., godz. 13.58
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
16.03.2009 r., godz. 13.58Magdalena RudnikDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1730 razy.