Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXVI-196/08

w sprawie budżetu powiatu wołomińskiego na rok 2009 r.
Uchwała Nr XXVI-196/08
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 18.12.2008 r.
w sprawie budżetu powiatu wołomińskiego na rok 2009 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Rada Powiatu uchwala, co następuje:


§ 1
Dochody budżetu powiatu w wysokości 105.136.460 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2
1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 116.716.710 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
w tym na zadania inwestycyjne w wysokości 29.462.748 zł, zgodnie z załącznikiem 3 i 4.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3
1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 11.580.250 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych kredytów w kwocie - 11.580.250 zł,

1. Przychody budżetu w wysokości 15.372.750 zł, rozchody w wysokości 3.792.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4
W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości - 400.000 zł,
2) celową w wysokości - 300.000 zł, z przeznaczeniem na:
a) rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie – 100.000 zł,
b) rezerwa na zadania z zakresu pomocy społecznej w kwocie - 200.000 zł.


§ 5
1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7 i 7a.

§ 6
1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie, dla:
1) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody – 1.776.621 zł; wydatki – 1.776.621 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 286.000 zł; wydatki – 300.846 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.


§ 7
1. Dotacje podmiotowe dla:
1) powiatowych instytucji kultury na łączną kwotę - 223.919 zł,
2) działających na terenie powiatu publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowo - wychowawczych w wysokości - 9.332.850 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 9.
3. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 894.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8
1. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody - 206.000 zł,
2) wydatki - 206.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 11.
2. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:
1) przychody - 1.930.000 zł,
2) wydatki - 2.301.421 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 9
Ustala się roczne limity dla:
1. Zobowiązań z tytułu nowych kredytów krótkoterminowych zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.500.000 zł.
2. Zobowiązań z tytułu nowych kredytów długoterminowych zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu do kwoty 11.580.250 zł.
3. Zobowiązań z tytułu nowych kredytów długoterminowych zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 3.792.500 zł

§ 10
Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1) zaciągania kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000 zł,
2) zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę 3.000. 000 zł,
3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działaniami.
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.
5) udzielania w roku budżetowym (2009 r.) poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 2.000.000 zł.

§ 11
Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu powiatu na koniec 2009 roku i lata następne.

§ 12
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.Przewodniczący Rady Powiatu


Edward Olszowy


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Edward Olszowy, data: 19.12.2008 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 05.01.2009 r., godz. 15.30
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Rudnik, data: 09.09.2010 r., godz. 11.38
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
09.09.2010 r., godz. 11.38Magdalena RudnikEdycja strony
05.01.2009 r., godz. 15.30Magdalena RudnikDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 6160 razy.