Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Konkurs ofert na realizację w 2009 roku zadań publicznych z zakresu pożytku publicznego

Zarząd Powiatu Wołomińskiego

ogłasza dla organizacji pozarządowych
oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, otwarte konkursy ofert na realizację w 2009 roku następujących zadań (w nawiasie wysokość środków określonych w projekcie budżetu Powiatu na rok 2009):

I.WSPIERANIE AKCJI PROMUJĄCYCH ZDROWIE (25.000 zł)

1.Konkurs na organizację działań mających na celu podnoszenie świadomości grup wsparcia dla osób szczególnie zagrożonych chorobami społecznymi.
(prowadzenie działań informacyjno, konsultacyjno, pomocniczych mających na celu zapobieżenie rozwojowi chorób społecznych)
2.Konkurs na działania edukacyjne z zakresu promocji zdrowia.
(organizacja imprez, spotkań, konkursów turniejów wiedzy w zakresie promocji zdrowia, udzielania pierwszej pomocy, reagowania w sytuacjach kryzysowych)
3.Konkurs na organizację szkoleń w zakresie profilaktyki uzależnień w szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.
(w celu zapoznania z zagrożeniami i skutkami narkomanii, alkoholizmu i palenia tytoniu)

II.POZASZKOLNE DZIAŁANIA EDUKACYJNE, OŚWIATOWE I WYCHOWAWCZE (25.000 zł)

1.Konkurs na edukacyjną opiekę pozaszkolną ze szczególnym uwzględnieniem dzieci niepełnosprawnych.
(działania terapeutyczne, artystyczne i twórcze w edukacji i terapii dzieci niepełnosprawnych oraz te, które przyczyniają się do integracji dzieci niepełnosprawnych z ich rówieśnikami i środowiskiem)
2.Konkurs na organizację niestandardowych form edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Wołomińskiego.
(warsztaty interdyscyplinarne, plenery malarskie, konkursy historyczne i fotograficzne, sesje popularnonaukowe, programy profilaktyczne)

III.EKOLOGIA I OCHRONA ŚRODOWISKA W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNEJ (15.000 zł)

1.Konkurs na propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju,
2.Konkurs na monitoring źródeł zanieczyszczeń środowiska (zanieczyszczenia wód, powietrza, powierzchni ziemi).
3.Konkurs na przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym tworzenie i utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień.
4.Konkurs na działania związane z utrzymaniem czystości i ochroną powierzchni ziemi, ochroną powietrza, ochroną wód.
5.Konkurs na propagowanie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej.
6.Konkurs na propagowanie ekologicznych form transportu.
7.Konkurs na propagowanie rolnictwa ekologicznego.

KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KLTURY I TRADYCJI, PIELĘGNOWA-NIE POLSKOŚCI ORAZ ROZWÓJ ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ, OBYWATEL-SKIEJ I KULTUROWEJ (W FRMACH NIEKOMERCYJNYCH) (90.000 zł)
1.Konkurs na niestandardowe działania mające na celu upamiętnianie świąt narodowych, postaci historycznych szczególnie związanych z ziemiami Powiatu Wołomińskiego (nie dotyczy wydawnictw, sympozjów, konferencji, wystaw).
2.Konkurs na prowadzenie warsztatów etnograficznych wspierających budowanie wiedzy
i podtrzymywanie tradycji związanej z lokalnymi zwyczajami.
3.Konkurs na wsparcie dokumentacji historycznej i etnograficznej Powiatu Wołomińskiego.
4.Konkurs na popularyzację dorobku kulturowego Powiatu Wołomińskiego.

DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁOSPRAWNYCH (70.000 zł)
1.Konkurs na wspieranie rehabilitacji osób niepełnosprawnych i działań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych objętych opieką paliatywną.
(terapia ruchowa - rehabilitacja, w celu utrzymania jak najdłużej sprawności
i samodzielności organizmalizmu a także zapobiegania innym powikłaniom wynikającym z jednostki chorobowej)
2.Konkurs na działania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej.
(organizacja działań psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych
i społecznych zmierzających do osiągnięcia integracji społecznej osób niepełnosprawnych i ich rodzin).
3.Konkurs na rozwijanie umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób
z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną.
4.Konkurs na udostępnianie usługi asystenckiej dla osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu.
(wyszkolenie grupy osób, które mogłyby pełnić rolę asystenta, w celu pełniejszego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym)
5.Konkurs na organizowanie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry, bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych.
6.Konkurs na integrację osób niepełnosprawnych poprzez sztukę.
(organizacja działań zmierzających do uaktywnienia możliwości twórczych osób niepełnosprawnych)

UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU (W FORMACH NIEKOMERCYJNYCH) (70.000 zł)
1.Konkurs na prowadzenie powiatowych rozgrywek sportowych.
(organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych: turniejów, zawodów; popularyzacja sportu i aktywnego wypoczynku)
2.Konkurs na wspieranie projektów uczestnictwa amatorskich zawodników, klubów i zespołów sportowych z terenu Powiatu Wołomińskiego w rozgrywkach regionalnych, ogólnopolskich oraz międzynarodowych.

Uprawnionymi do złożenia oferty są podmioty określone w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).

Zasady przyznawania dotacji:
Dotacje przyznane zostaną na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Regulaminie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Powiecie Wołomińskim, w szczególności:

Zlecenie zadania publicznego odbywać się będzie w formie wsparcia realizacji zadania.

Podmiot ubiegający się o zlecenie realizacji zadania w formie wsparcia, zobowiązany jest do określenia wysokości własnych środków finansowych; kwota wkładu własnego nie może być niższa niż 10 % planowanych kosztów realizacji zadania.

Koszty, które mogą być dofinansowane z dotacji:
a)zatrudnianie specjalistów i ekspertów (np. wykładowców, sędziów w rozgrywkach sportowych),
b)koszty obsługi administracyjno-księgowej - pod warunkiem, że nie przekroczą 15 % wartości przyznanej dotacji,
c)materiały niezbędne do realizacji zadania (np. materiały biurowe),
d)bilety wstępu,
e)nagrody rzeczowe,
f)koszty przejazdów,
g)wynajem pomieszczeń wykorzystywanych do realizacji zadania (wyłącznie w przypadku zawarcia umowy najmu),
h)eksploatacja pomieszczeń wykorzystywanych do realizacji zadania (energia, woda, ogrzewanie, wywóz nieczystości),
i)opłaty za usługi pocztowe, telegraficzne, telekomunikacyjne - pod warunkiem, że nie przekroczą 10 % wartości przyznanej dotacji,
j)doposażenie, remonty i konserwacja pomieszczeń - w przypadku zadań, których okres realizacji przekracza 6 miesięcy,
k)zakup pomocy terapeutycznych,
l)wynajem sprzętu,
ł) artykuły spożywcze,
m)opieka medyczna podczas zawodów sportowych,
n)ubezpieczenie uczestników projektu,
o)opracowanie i druk wydawnictw oraz ich dystrybucja,
p)promocja realizacji zadania.
Ze środków pochodzących z dotacji nie mogą być pokrywane zakupy środków trwałych (wartość jednego artykułu/produktu nie może przekroczyć kwoty 3.500 zł).

Wysokość wsparcia finansowego zadania uzależniona będzie od liczby przyjętych ofert, oceny merytorycznej zadania oraz kalkulacji kosztów realizacji zadania.

Dopuszcza się możliwość wprowadzenia zmian w kalkulacji oraz zmian zakresu rzeczowego jeżeli kwota przyznanej dotacji będzie niższa od wnioskowanej.

Terminy i warunki realizacji zadania:
Do konkursu mogą być składane oferty zadań, które realizowane będą w terminie od dnia ogłoszenia przez Zarząd Powiatu wyników konkursów do dnia 31 grudnia 2009 r.
Okres realizacji zadania nie jest równoznaczny z okresem rozliczania kosztów ze środków dotacji. Rozliczane są koszty od dnia zawarcia umowy do określonego umową czasu zakończenia dofinansowania zadania.
Z podmiotem, który będzie realizował zadanie zostanie podpisana umowa, zgodnie ze wzorem określonym rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r.
w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U.Nr 264, poz. 2207)

Termin, miejsce i tryb składania ofert:

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 stycznia 2009 r. do godziny 1700
- osobiście w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3, pokój nr 4 (I piętro) lub przesłać pocztą na adres Starostwa (liczy się data wpływu oferty do Kancelarii Starostwa).
Dopuszcza się złożenie w jednym konkursie więcej niż jednej oferty przez ten sam podmiot. Jedna oferta może dotyczyć realizacji jednego zadania.
Ofertę należy złożyć w oznaczonej kopercie (oznaczenie winno zawierać nazwę organizacji oraz nazwę zadania konkursowego).

Zakres oferty i wymagane załączniki zawiera wzór oferty określony rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U.Nr 264, poz. 2207) oraz § 4 Regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Powiecie Wołomińskim.

Do oferty należy załączyć:
wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny właściwy dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu (ważny 3 miesiące od daty uzyskania),
sprawozdanie finansowe z działalności podmiotu za rok ubiegły lub w przypadku dotychczasowej krótszej działalności - za okres tej działalności sporządzone na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z późn. zm.),
bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa,
sprawozdanie merytoryczne za rok ubiegły lub w przypadku dotychczasowej krótszej działalności - za okres tej działalności,
statut podmiotu lub odpowiedni inny dokument będący podstawą funkcjonowania podmiotu,
umowę (porozumienie) partnerską lub oświadczenie Partnera dot. wspólnej realizacji zadania publicznego (w przypadku wskazania w ofercie Partnera),
oświadczenie o nie zaleganiu w płaceniu składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz nie zaleganiu w płaceniu podatków wobec Urzędu Skarbowego, złożone na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu (wzór dostępny na stronie internetowej Powiatu),
inne jeśli wymagane np. upoważnienia osób do reprezentowania podmiotu (jeśli dana osoba nie jest wskazana w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności podmiotu),
Załączniki winny spełniać wymóg ważności tzn. być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu. W przypadku załączników składanych w formie kserokopii każda strona załącznika winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione. Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi każda strona winna być podpisana pełnym imieniem i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionej funkcji. Każda strona opatrzona winna być także datą potwierdzenia zgodności z oryginałem,

Termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte w dniu 20 stycznia 2008 r. godzina 1200
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3, pokój nr 10 (I piętro).

Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty: określono w rozdziale V Regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Powiecie Wołomińskim.

Przewiduje się, że rozstrzygnięcie konkursu ofert przez Zarząd Powiatu nastąpi, nie później niż w ciągu 30 dni od ostatniego dnia terminu wyznaczonego dla przyjmowania ofert. W przypadku rozpatrywania więcej niż 30 ofert, termin rozstrzygnięcia konkursu może ulec przedłużeniu do 45 dni.

Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu, biorąc pod uwagę liczbę punktów przyznanych ofercie przez Komisję konkursową. Zarząd Powiatu nie udzieli dotacji na realizację projektu, w przypadku gdy:
a)oferta uzyskała mniej niż 16 punktów,
b)podmiot, który złożył ofertę zalega w spłacie zobowiązań wobec Powiatu,
c)podmiot, który złożył ofertę zalega w płaceniu składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i /lub zalega w płaceniu podatków wobec Urzędu Skarbowego.

Decyzja o odrzuceniu oferty lub odmowie udzielenia dotacji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

Lista podmiotów, którym przyznano dotację oraz których oferty odrzucono, zostanie opublikowana na stronie internetowej Powiatu Wołomińskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa.

Zarząd Powiatu Wołomińskiego w roku 2007 udzielił dotacji organizacjom pozarządowym na realizację poniższych zadań:
1)Wspieranie akcji promujących zdrowie - 25.000 zł.
2)Pozaszkolne działania edukacyjne, oświatowe i wychowawcze - 26.000 zł.
3)Ekologia i ochrona środowiska w zakresie prowadzenia działalności edukacyjnej - 15.000 zł.
4)Wspieranie działalności wydawniczej oraz innej dokumentacji historycznej i etnograficznej ziem Powiatu Wołomińskiego, przedsięwzięcia kulturalne w formach nie komercyjnych, ochrona dziedzictw kulturowego ziem Powiatu Wołomińskiego - 57.000 zł.
5)Działania na rzecz osób niepełnosprawnych - 60.000 zł.
6)Powszechne działania sportowe w formach niekomercyjnych - 57.500 zł.

Zarząd Powiatu Wołomińskiego w roku 2008 - udzielił dotacji organizacjom pozarządowym na realizację poniższych zadań:
1)Wspieranie akcji promujących zdrowie -25.000 zł.
2)Pozaszkolne działania edukacyjne, oświatowe i wychowawcze - 25.000 zł.
3)Ekologia i ochrona środowiska w zakresie prowadzenia działalności edukacyjnej - 1.870 zł.
4)Przedsięwzięcia kulturalne (w formach niekomercyjnych), ochrona dziedzictw kulturowego ziem Powiatu Wołomińskiego i podtrzymywanie tradycji narodowej; promocja Powiatu
i wspieranie rozwoju turystyki - 93.000 zł.
5)Działania na rzecz osób niepełnosprawnych - 60.000 zł.
6)Powszechne działania sportowe (w formach niekomercyjnych) - 73.000 zł.

Wzory druków oferty i umowy, wymaganych oświadczeń oraz Regulamin otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Powiecie Wołomińskim - dostępne są na stronie www.bip.powiat-wolominski.pl link OGŁOSZENIA - Konkursy ofert lub www.powiat-wolominski.pl link Wydarzenia NGO.

Szczegółowych informacji i wyjaśnień udziela:
podinspektor Ewa Jagodzińska - Wydział Spraw Obywatelskich Starostwa
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, pokój nr 10
tel. (22) 787-43-03 wew. 108, e-mail: ngo@powiat-wolominski.pl


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 12.12.2008 r., godz. 10.17
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 12.12.2008 r., godz. 10.17
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
12.12.2008 r., godz. 10.17Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1333 razy.