Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Tematy Konkursów dla organizacji pozarządowych ogłoszonych w grudniu 2008 roku.

Data ogłoszenia: 10.12.2008 r.
Uchwała Nr III-184/2008
Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 10 grudnia 2008 r.w sprawie:ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2009 roku zadań publicznych

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), art. 25 ust. 1 i ust. 4 i art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.) oraz pkt I Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz
z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2009 roku stanowiącym załącznik do uchwały nr XXIV-181/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 października 2008 r., Zarząd Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:


§ 1
Ogłasza się otwarte konkursy ofert na realizację w 2009 roku zadań publicznych w zakresie:
1)Zapewnienie opieki dzieciom, które utraciły opiekę rodzicielską - działania na rzecz wygaszania konieczności umieszczania dzieci w placówkach.
2)Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia.
3)Działania na rzecz wsparcia rodziny.
4)Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
5)Wspieranie akcji promujących zdrowie.
6)Pozaszkolne działania edukacyjne, oświatowe i wychowawcze.
7)Ekologia i ochrona środowiska w zakresie prowadzenia działalności edukacyjnej.
8)Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej (w formach niekomercyjnych).
9)Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (w formach niekomercyjnych).


§ 2
1.Treść ogłoszenia o otwartych konkursach ofert, o których mowa w § 1 pkt 1 - 4, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2.Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert, o którym mowa w § 1 pkt 5 - 9, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Wołomińskiemu.


§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 12.12.2008 r., godz. 10.15
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 12.12.2008 r., godz. 10.15
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
12.12.2008 r., godz. 10.15Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1891 razy.