Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

Uchwała Nr III- 179/2008
Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 5 grudnia 2008 r.


w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 25 ust. 1, art. 32 ust. 3 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728), w związku z uchwałą nr III-129/2008 Zarząd Powiatu Wołomińskiego z dnia 08 października 2008 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, Zarząd Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:


§ 1

Rozstrzyga się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej: Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, którego realizacja odbywać się będzie w okresie od 01 stycznia 2009 r. do 15 listopada 2011 r. poprzez wybór oferty złożonej przez: Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej z siedzibą z Warszawie, przy ul. Kawęczyńskiej 48.


§ 2

W budżecie Powiatu Wołomińskiego zabezpiecza się w dziale 852 rozdział 85203 kwotę dotacji
w wysokości 264.000,00 zł na realizację zadania przez Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej
z Warszawy w roku 2009. Wysokość kwoty dotacji może ulec zmianie po przyjęciu przez Radę Powiatu budżetu na rok 2009.


§ 3

1.Oferta podmiotu, któremu przyznano dotację spełnia wymogi określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728), ogłoszeniu Zarządu Powiatu Wołomińskiego w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
z zakresu pomocy społecznej ofert oraz Regulaminie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Powiecie Wołomińskim stanowiącym załącznik do uchwały nr III-164/07 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 12 grudnia 2007 r.
2.Z podmiotem, któremu przyznano dotację zostanie zawarta umowa zgodnie ze wzorem określonym rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 04 kwietnia 2005 r.
w sprawie określenia wzoru umowy podmiotu uprawnionego (Dz.U.Nr 61, poz. 545).
3.Dotacja będzie przekazywana po podpisaniu umowy na warunkach w niej zawartych.
4.Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert zamieszczone zostanie na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Wołominie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.


§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Wołomińskiemu.


§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 12.12.2008 r., godz. 09.24
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 12.12.2008 r., godz. 09.24
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
12.12.2008 r., godz. 09.24Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1146 razy.