Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie wodnoprawne wszczęte na wniosek Zastępcy Burmistrza Wołomina (ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin)

Postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia kablową linią energetyczną niskiego napięcia pod rowem melioracyjnym C w miejscowości Lipinki, gm. Wołomin.
Wołomin, dnia 01.12.2008r.
WOŚ-6224-18/08


Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


Na podstawie art. 9 i 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), stosownie do art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (Dz.U. Nr 239 z 2005r., poz. 2019 z późn. zm.),

zawiadamiam,
że w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, na wniosek z dnia 13.11.2008r., Zastępcy Burmistrza Wołomina (ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia kablową linią energetyczną niskiego napięcia pod rowem melioracyjnym C w miejscowości Lipinki, gm. Wołomin.

Jednocześnie wyjaśniam, że w świetle obowiązujących przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.):
1.wykonanie urządzeń wodnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego - art. 122 ust. 1 pkt 3) Prawa wodnego ,
2.przepisy ustawy dotyczące urządzeń wodnych stosuje się odpowiednio do prowadzonych przez wody powierzchniowe oraz wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjnych oraz innych urządzeń - art. 9 ust. 2 pkt 1 lit. b) ww. ustawy Prawo wodne,
3.stosownie do art. 5 ust. 3 ww. ustawy, śródlądowe wody powierzchniowe dzielą się na:
a)wody płynące:
w ciekach naturalnych, kanałach oraz w źródłach, z których cieki biorą początek,
znajdujące się w jeziorach oraz innych naturalnych zbiornikach wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych,
znajdujące się w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach płynących;
b)wody stojące, tj. wody w jeziorach oraz innych naturalnych zbiornikach wodnych niezwiązanych bezpośrednio, w sposób naturalny, z powierzchniowymi wodami płynącymi,
4.natomiast zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 19 lit. a) Prawa wodnego, rowy zaliczane są do urządzeń wodnych.

W związku z powyższym, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, ww. linia energetyczna prowadzona przez rów melioracyjny C (stanowiący urządzenie wodne), nie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Ponadto informuję, iż w przypadku wykonywania przejścia linii energetycznej lub innego urządzenia pod dnem rowu metodą wykopu, stosownie do art. 9 ust. 1 pkt 19 lit. a) i ust. 2 pkt 2) oraz art. 122 ust. 1 pkt 3) ww. ustawy Prawo wodne, stanowi to przebudowę urządzenia wodnego, której wykonanie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.
W przedmiotowym przypadku, zgodnie z dołączonym Operatem wodnoprawnym, przejście pod dnem rowu wykonywane będzie metodą przecisku, co nie stanowi przebudowy urządzenia wodnego (rowu) i nie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.


Sygnalizujemy jednocześnie, iż warunki wykonania przejścia przez rów melioracyjny powinny być uzgodnione z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych Oddział w Warszawie, Inspektorat w Wołominie, ul. Kobyłkowska 1, 05-200 Wołomin.


Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie można składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 05.12.2008 r., godz. 12.58
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 05.12.2008 r., godz. 12.58
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.12.2008 r., godz. 12.58NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2551 razy.