Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr VI-48/03

w sprawie: zmian w budżecie Powiatu na rok 2003.
Uchwała Nr VI-48/03
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 24.04.2003r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2003

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), w związku z art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2003r. Nr 15 poz. 148) oraz porozumienia z Gminą Marki w sprawie dofinansowania w roku 2003 przedsięwzięć niezbędnych do usprawnienia działalności Szpitala Powiatowego w Wołominie - Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody Powiatu o kwotę 5.250zł.

Dział 851 Ochrona Zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne § 661 5.250zł.


§ 2

Zwiększa się wydatki Powiatu o kwotę 330.530zł.

Dział 600 Transport
Rozdział 60014 Drogi Powiatowe § 4270-0 95.190zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne
Rozdział 75411 Powiatowe Komendy PSP § 6060-2 68.000zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe § 6050-0 150.000zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne § 6620-0 10.250zł.
Rozdział 85149 Programy zdrowotne § 4300-0 1.590zł.

Dział 853 Opieka Społeczna
Rozdział 85395 Pozostała działalność § 2310-0 5.500zł.

Zmniejsza się wydatki o kwotę 5.500zł.

Dział 853 Opieka Społeczna
Rozdział 85318 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie § 4300-0 5.500zł.

Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę 325.030zł.


§ 3

Źródłem pokrycia niedoboru budżetu na kwotę 319.780zł. jest:
1. pożyczka długoterminowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 150.000zł.
2. wolne środki powstałe jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 95.190zł.
3. nadwyżka z roku poprzedniego w wysokości 74.590zł.


§ 4

1. Załącznik Nr 2 b do Uchwały Nr IV-28/03 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26.02.2003r. dotyczący planu wydatków na zadania powierzone gminom na podstawie porozumień na rok 2003 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV-28/03 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26.02.2003r. dotyczący wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2003 oraz wieloletnie programy inwestycyjne otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
3. Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IV-28/03 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26.02.2003r. dotyczący prognozy długu otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.
4. Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr IV-28/03 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26.02.2003r. dotyczący przychodów i rozchodów budżetu Powiatu otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.


§ 5

1. W załączniku Nr 5 do Uchwały Nr IV-28/03 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26.02.2003r. dotyczącym przychodów i wydatków środków specjalnych w roku 2003 wprowadza się następujące zmiany:
dodaje się pozycję środki specjalne przy Zespole Szkół Specjalnych w Ostrówku i określa się:
A) przychody w wysokości 2.500zł.
B) wydatki w wysokości 2.500zł.
dodaje się pozycję środki specjalne przy Powiatowej Komendzie Państwowej Straży Pożarnej i określa się:
C) przychody w wysokości 1.000zł.
D) wydatki w wysokości 2.080zł.
uaktualnia się stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień 01.01.2003r.
2. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV-28/03 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26.02.2003r. dotyczący przychodów i wydatków środków specjalnych w roku 2003 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.


§ 6

1. Uaktualnia się stan środków obrotowych na dzień 01.01.2003r. gospodarstw pomocniczych i funduszy celowych.
2. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV-28/03 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26.02.2003r. dotyczący przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych w roku 2003 otrzumuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.
3. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV-28/03 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26.02.2003r. dotyczący Planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały.
4. Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV-28/03 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26.02.2003r. dotyczący Planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2003 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 8 do niniejszej Uchwały.

§ 7

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.


§ 8

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2003.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Przewodniczący
Rady Powiatu Wołominskiego

Adam Kopczyński

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 20.06.2003 r., godz. 13.54
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 20.06.2003 r., godz. 13.54
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.06.2003 r., godz. 13.54Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 6491 razy.