Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi w 2008 roku

Załącznik do uchwały nr XII-88./07
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 30 października 2007rPROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE W 2008 ROKUWSTĘP

Samorząd Powiatu Wołomińskiego uważa za jedną z istotnych form realizacji swoich zadań aktywną współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) (zwanych w dalszej części organizacjami).Podstawowymi korzyściami takiej współpracy jest między innymi budowanie społeczeństwa obywatelskiego - aktywizacja lokalna oraz wprowadzanie nowatorskich rozwiązań dzięki lepszemu rozeznaniu występujących potrzeb.

Celem Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami jest określenie zasad współpracy w zakresie wspierania przez Powiat działań organizacji poprzez zlecanie im realizacji ustawowych zadań Powiatu. Program określa zakres współpracy samorządu Powiatu Wołomińskiego z organizacjami oraz priorytety zadań publicznych, których ta współpraca będzie dotyczyć.

Obszar współpracy Powiatu Wołomińskiego i organizacji obejmuje sferę zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


I. ZAKRES WSPÓŁPRACY I PRIORYTETY NA 2008 ROK

Zlecanie realizacji zadań Powiatu Wołomińskiego organizacjom obejmuje w pierwszej kolejności te zadania, które Program corocznie określa jako zagadnienia priorytetowe. Zlecenie odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, chyba, że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecenia lub dane zadanie można zrealizować efektywniej w inny sposób określony w przepisach odrębnych (w szczególności na zasadach i w trybie przepisów Prawa zamówień publicznych lub na zasadzie współorganizacji zadania). Konkursy przeprowadzane są w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.Priorytety na 2008 rok

Rada Powiatu Wołomińskiego, na podstawie: Strategii Powiatu Wołomińskiego na lata 2002 -2015, Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Wołomińskim - Powiatowej Strategii Integracji i Polityki Społecznej oraz corocznie składanych przez organizacje wniosków, a także na podstawie dotychczasowego przebiegu współpracy
z organizacjami uznaje, że do zagadnień, których realizacja w 2008 roku jest najpilniejsza, należą:

1.wspieranie akcji promujących zdrowie,
2.zapewnienie opieki dzieciom, które utraciły opiekę rodzicielską - działania na rzecz wygaszania konieczności umieszczania dzieci w placówkach,
3.przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji społecznej osób w trudnych sytuacjach życiowych, ze szczególnym uwzględnieniem osób podlegających przemocy oraz samotnych matek,
4.działania na rzecz wsparcia rodziny,
5.wspieranie rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
6.edukacyjna opieka pozaszkolna,
7.ekologia i ochrona środowiska w zakresie prowadzenia działalności edukacyjnej,
8.przedsięwzięcia kulturalne (w formach niekomercyjnych); ochrona dziedzictwa kulturowego ziem Powiatu Wołomińskiego i podtrzymywanie tradycji narodowej; promocja Powiatu i wspieranie rozwoju turystyki,
9.powszechne działania sportowe (w formach niekomercyjnych).

Do kryteriów wymaganych od wspieranych organizacji należą: wiarygodność, wykazana efektywność i skuteczność w realizacji założonych celów, nowatorstwo metod działania oraz posiadane zasoby finansowe i kadrowe.


II. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Komisje Rady Powiatu współpracują z organizacjami w zakresie swoich właściwości oraz mają moc inicjatywną w kwestiach propozycji listy zagadnień priorytetowych na kolejny rok budżetowy. Komisje Rady Powiatu opiniują listę oraz tryb przeprowadzanych konkursów według właściwości merytorycznej.
2.Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych określi uchwała budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2008 rok.
3.Organizacja w okresie otrzymywania dotacji jest zobowiązana do zamieszczenia
w swoich materiałach informacyjnych oraz dokumentach finansowych zapisu
o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania przez Powiat Wołomiński.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Emilia Płachetko, data: 12.11.2008 r., godz. 12.50
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 16.10.2017 r., godz. 12.53
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
16.10.2017 r., godz. 12.53Katarzyna RutkowskaZmiana przynależności strony
12.11.2008 r., godz. 12.50Emilia PłachetkoDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3523 razy.