Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie wodnoprawne wszczęte na wniosek Międzyzakładowej Pracowniczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej SAM-81, ul. Orla 6b, 00-143 Warszawa.

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych do wód rzeki Długiej, z terenu osiedla mieszkaniowego „Kwitnące Osiedle” w Markach przy ul. Małachowskiego
Wołomin, dnia 03.11.2008r.

WOŚ-6225-48/08

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne (Dz.U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) oraz zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zm.),
zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, na wniosek z dnia 13.10.2008r. Międzyzakładowej Pracowniczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej SAM-81, ul. Orla 6b, 00-143 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych do wód rzeki Długiej, z terenu osiedla mieszkaniowego „Kwitnące Osiedle” w Markach przy ul. Małachowskiego (usytuowanego na dz. nr ew. 14/11, 14/12, 14/13, 14/14, 14/15, 14/16, 14/17, 14/18, 14/19 obr. 3-03 oraz z części działki nr ew. 14/10 obr. 3-03 w Markach).

Ponadto informuję, iż w obrocie prawnym funkcjonuje decyzja Starosty Wołomińskiego Nr 371/04 z dnia 08.12.2004r., znak: WOS-6225-25/1889/04, wydana dla Międzyzakładowej Pracowniczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej SAM-81, udzielająca pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków opadowych i roztopowych z terenu działki nr ew. 14/7 obr. 3-03 położonej przy ul. Małachowskiego w Markach, do miejskich urządzeń kanalizacyjnych w ul. Małachowskiego, a następnie do urządzeń kanalizacyjnych w Al. Piłsudskiego i do rzeki Długiej w km 6+820. Ww. pozwolenie wodnoprawne udzielone zostało na czas oznaczony, tj. do dnia 30 listopada 2008r.
W związku z faktem, iż zakład w dniu 24.10.2008r. wystąpił do Starostwa Powiatowego w Wołominie z wnioskiem o wydanie nowego pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków opadowych z ww. terenu do rzeki Długiej informuję, że udzielenie nowego pozwolenia wymaga jednocześnie uchylenia dotychczas obowiązującej decyzji Starosty Wołomińskiego Nr 371/04.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami:
1. decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony - art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. w Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),
2. właściwy organ wydaje decyzję w sprawie uchylenia dotychczasowej decyzji - art. 154 ust. 2 Kpa.

Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 04.11.2008 r., godz. 15.29
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 04.11.2008 r., godz. 15.29
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
04.11.2008 r., godz. 15.29NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1505 razy.