Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Tematy Konkursów dla organizacji pozarządowych ogłoszonych w październiku 2008 roku.

Data ogłoszenia: 08.10.2008 r.
Uchwała Nr III- 129/2008
Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 8 października 2008 r.w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 25 ust. 1 i art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728), Zarząd Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:


§ 1

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej: Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.


§ 2

Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Wołomińskiemu.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zarząd Powiatu Wołomińskiego

ogłasza dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 25 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej:

Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy
dla osób z zaburzeniami psychicznymi

I. Terminy i warunki realizacji zadania:

Termin realizacji zadania: 01 stycznia 2009 r. - 15 listopada 2011 r.
Miejsce realizacji zadania: miasto / gmina Radzymin

Uprawnieni do złożenia oferty: podmioty określone w art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728).

Zadanie polega na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy dla 25 osób dorosłych, niepełnosprawnych intelektualnie z terenu Powiatu Wołomińskiego, będącego jednostką organizacyjną pomocy społecznej dziennego pobytu, prowadzoną w oparciu
o odpowiednie przepisy:
ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U.Nr 111 poz. 535 z późn. zm.),
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728),
regulaminu określającego szczegółowo jego organizację i zasady działania - stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Kwalifikacja osób do pobytu w placówce następuje na podstawie decyzji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie.

Cel działania domu samopomocy: zapewnienie osobom niepełnosprawnym intelektualnie właściwej rehabilitacji oraz rewalidacji psychicznej i społecznej.
Program terapeutyczny powinien być prowadzony przez wykwalifikowany zespół terapeutyczny (wymagane jest doświadczenie w realizacji podobnego zadania) przy współudziale uczestników. Działania powinny zmierzać do usamodzielnienia się osób
z niepełnosprawnością intelektualną w podejmowaniu codziennych czynności, uaktywniać środowisko osób niepełnosprawnych oraz środowisko społeczności lokalnej w celu zintegrowania tych grup.

Dokumentacja do której prowadzenia zobowiązany będzie realizujący zadanie w trakcie trwania umowy:
dokumenty potwierdzające przebieg i efekty podejmowanych działań,
wykazy uczestników poszczególnych form programu terapeutycznego i inne związane bezpośrednio z uczestnictwem w programie.

II. Zasady przyznawania dotacji:

Zlecenie zadania publicznego odbywać się będzie w formie powierzenia realizacji zadania.

Dotacja przyznana zostanie na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej oraz Regulaminie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Powiecie Wołomińskim.

Na realizację zadania w roku 2009 przewiduje się kwotę 270.000 zł (zgodnie z wnioskiem do projektu budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2009). Kwota dotacji może ulec zmianie po przyjęciu przez Radę Powiatu Wołomińskiego budżetu na rok 2009.
Informację o wysokości dotacji na lata następne podmiot, któremu Zarząd Powiatu powierzy realizację zadania, otrzymywał będzie corocznie przed upływem roku kalendarzowego. Dotacja przekazywana będzie na konto podmiotu realizującego zadanie w terminach miesięcznych w wysokości 1/12 kwoty ustalonej na dany rok budżetowy.

Koszty pokrywane z dotacji to:
prace adaptacyjno-remontowe budynku,
doposażenie,
działalność bieżąca.

III. Warunki jakie powinny spełniać oferty oraz kryteria stosowane przy wyborze ofert:

1.Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty na realizację zadania publicznego, która winna być zgodna ze wzorem określonym rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 08 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz.U.Nr 44, poz. 427), do oferty należy załączyć:
wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny właściwy dokument stanowiący
o podstawie działalności podmiotu (ważny 3 miesiące od daty uzyskania),
sprawozdanie finansowe z działalności podmiotu za rok ubiegły lub w przypadku dotychczasowej krótszej działalności - za okres tej działalności sporządzone na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z późn. zm.),
bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat - informacja dodatkowa,
sprawozdanie merytoryczne za rok ubiegły lub w przypadku dotychczasowej krótszej działalności - za okres tej działalności,
statut podmiotu lub odpowiedni inny dokument będący podstawą funkcjonowania podmiotu,
inne jeśli wymagane np. upoważnienia osób do reprezentowania podmiotu (jeśli dana osoba nie jest wskazana w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności podmiotu),
parafowany na każdej stronie przez składającego ofertę wzór regulaminu organizacyjnego środowiskowego domu samopomocy (w załączeniu do ogłoszenia, dostępny na stronie www.bip.powiat-wolominski.pl),
dokument potwierdzający prawo zajmowania lokalu, w którym będzie realizowane zadanie (np. akt własności, umowa najmu, umowa użyczenia),
zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie zaleganiu w płaceniu składek na ubezpieczenie (w przypadku zatrudniania pracowników),
zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu w płaceniu podatków.
2.Załączniki winny spełniać wymogi ważności tzn. być podpisane przez osoby uprawnione.
3.W przypadku załączników składanych w formie kserokopii każda strona załącznika winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione. Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi każda strona winna być podpisana pełnym imieniem i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionej funkcji. Każda strona opatrzona winna być także datą potwierdzenia zgodności z oryginałem.

Oferta nie będzie brała udziału w konkursie w sytuacji gdy:
1)została dostarczona po upływie wyznaczonego terminu,
2)jest niekompletna i w wyznaczonym terminie nie została uzupełniona lub w inny sposób niezgodna z warunkami udziału w konkursie (np. działalność statutowa podmiotu jest niezgodna z dziedziną zadania publicznego będącego przedmiotem konkursu, proponowane działania nie wchodzą w zakres konkursu, realizacja projektu wykracza poza wyznaczony limit).

Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty: określono w rozdziale V Regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Powiecie Wołomińskim.

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji.

Zarząd Powiatu Wołomińskiego dokonuje wyboru jednej oferty, decyzję o wyborze oraz udzieleniu dotacji Zarząd podejmie po zapoznaniu się z protokołem Komisji konkursowej.
Od decyzji w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji nie przysługuje tryb odwoławczy.

Z podmiotem, który będzie realizował zadanie zostanie podpisana umowa, zgodnie ze wzorem określonym rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 04 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia ramowego wzoru umowy o realizację zadania z zakresu pomocy społecznej (Dz.U.Nr 62, poz. 545).

IV. Termin, miejsce i tryb składania ofert:

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 listopada 2008 r. do godziny 1600 - osobiście w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, pokój nr 4 (I piętro) lub przesłać pocztą na adres Starostwa (liczy się data wpływu oferty do Kancelarii Starostwa).
Ofertę należy złożyć w oznaczonej kopercie (oznaczenie winno zawierać nazwę organizacji oraz nazwę zadania konkursowego).

V. Termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte w dniu 17 listopada 2008 r. godzina 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3, pokój nr 10 (I piętro).
Przewiduje się, że rozstrzygnięcie konkursu ofert przez Zarząd Powiatu nastąpi, nie później niż w ciągu 30 dni od ostatniego dnia terminu wyznaczonego dla przyjmowania ofert.

Zarząd Powiatu Wołomińskiego udzielił dotacji na realizację zadania:
w roku 2007 - 255.000 zł, w roku 2008 - 262.000 zł.

Wzory druków oferty i umowy, Regulamin otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Powiecie Wołomińskim, wzór Regulaminu organizacyjnego środowiskowego domu samopomocy - dostępne są na stronie:
www.bip.powiat-wolominski.pl link Ogłoszenia - Konkursy ofert na realizację zadań publicznych,
www.powiat-wolominski.pl Poradnik NGO link Konkursy dla organizacji pozarządowych,
www.powiat-wolominski.pl Wydarzenia NGO.

Szczegółowych informacji i wyjaśnień udziela:
Wydział Spraw Obywatelskich Starostwa
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, pokój nr 10
tel. (22) 787-43-03 wew. 108, e-mail: ngo@powiat-wolominski.plREGULAMIN OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ
ZADAŃ PUBLICZNYCH W POWIECIE WOŁOMIŃSKIM - http://www.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=aktualnosci&opt=pokaz&id=1269 .


Regulamin środowiskowego domu samopomocy- http://www.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=aktualnosci&opt=pokaz&id=1269 .

Uchwała - konkurs ŚDS- http://www.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=aktualnosci&opt=pokaz&id=1269


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 21.10.2008 r., godz. 09.01
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 21.10.2008 r., godz. 09.01
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
21.10.2008 r., godz. 09.01Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2073 razy.