Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXIII-171/08

w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Wołominie
Uchwała Nr XXIII-171/08
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 30 września 2008 roku

w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Wołominie


Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:


§ 1

W Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Wołominie, wprowadzonym uchwałą Nr XIV-100/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wołominie, ze zmianami wynikającymi z uchwały Nr XXI-153/08 z dnia 19.06.2008r., wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 23 po punkcie 26 dodaje się punkt 27 w brzmieniu: „ 27) Kancelaria Tajna”;
2) w § 24 po punkcie 27 dodaje się punkt 28 w brzmieniu: „28) Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych”;
3) w § 31:
a) skreśla się punkt 12a),
b) punkt 13) otrzymuje brzmienie: „13) prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów na terenie Powiatu Wołomińskiego oraz dokonywanie wpisów i wykreśleń”;
4) § 35 otrzymuje brzmienie:
„ § 35 Wydział Spraw Obywatelskich realizuje zadania w zakresie:
1) prowadzenia spraw związanych z realizacją ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, w tym:
a) przygotowanie i prowadzenie poboru,
b) realizowanie przedsięwzięć związanych ze świadczeniami na rzecz obrony w zakresie potrzeb wynikających z zadań realizowanych przez Starostę,
c) prowadzenie dokumentacji i organizacja akcji kurierskiej oraz przeprowadzanie szkoleń w tym zakresie,
d) postępowanie reklamacyjne z urzędu i na wniosek;
2) przygotowania pozwoleń na przeprowadzenie zbiórki publicznej;
3) przygotowania pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne;
4) przygotowania pozwoleń na sprowadzanie zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy;
5) prowadzenia spraw związanych z organizacją przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie powiatu do zakładu medycyny sądowej;
6) nadzoru nad działalnością stowarzyszeń;
7) prowadzenia ewidencji i nadzoru nad działalnością klubów sportowych;
8) nadzoru nad działalnością fundacji;
9) udzielania repatriantom pomocy finansowej na częściowe pokrycie kosztów związanych z remontem lub adaptacją lokalu mieszkalnego;
10) przygotowywania wniosków o przekazanie środków finansowych na pokrycie wydatków związanych z udzieleniem repatriantowi pomocy ze środków budżetu państwa, t.j.:
a) pokrycie kosztów przejazdu od najbliższej jego miejscu zamieszkania za granicą stacji kolejowej do miejsca osiedlenia się w Rzeczypospolitej Polskiej,
b) zagospodarowanie i bieżące utrzymanie;
11) przyjmowania wniosków o wydanie dokumentu paszportowego;
12) przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń;
13) koordynacji współpracy powiatu wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi;
14) realizacji Programu współpracy powiatu wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi;
15) prowadzenia Powiatowego Biura Rzeczy Znalezionych;
16) obsługi wyborów do samorządu powiatowego;
17) prowadzenia spraw związanych z realizacją ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dotyczących:
a) uzgadniania w zakresie zadań samorządowych projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin,
b) opiniowania rozwiązań przyjętych w projektach studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin,
c) uzgadniania w zakresie zadań samorządowych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego”;
5) § 49 otrzymuje brzmienie”
„ § 49 Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych realizuje zadania z zakresu:
1) kierowania pionem ochrony informacji niejawnych, w szczególności sprawowania nadzoru nad działalnością Kancelarii Tajnej;
2) zapewnienia ochrony informacji niejawnych w Starostwie;
3) zapewnienia ochrony systemów i sieci teleinformatycznych;
4) kontroli ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji;
5) okresowej kontroli ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów;
6) przeprowadzania zwykłych postępowań sprawdzających, w odniesieniu do pracowników Starostwa zatrudnionych na stanowiskach i przy pracach związanych z dostępem do informacji stanowiących tajemnicę służbową.
6) po § 51 dodaje się § 51A w brzmieniu:
„ § 51A Kancelaria Tajna realizuje zadania z zakresu:
1) rejestrowania i przechowywania dokumentów zawierających informacje niejawne;
2) zapewnienia prawidłowego obiegu dokumentów zawierających informacje niejawne.”
7) dokonuje się zmiany załącznika do Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wołominie „ Schemat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Wołominie” w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie załącznika do niniejszej uchwały.


§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Edward Olszowy

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Edward Olszowy, data: 01.10.2008 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 07.10.2008 r., godz. 14.02
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Rudnik, data: 09.09.2010 r., godz. 11.11
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
09.09.2010 r., godz. 11.11Magdalena RudnikEdycja strony
07.10.2008 r., godz. 14.02Magdalena RudnikDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3075 razy.