Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXIII-170/08

w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV-107/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20.12.2007 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2008
Uchwała Nr XXIII-170/08
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 30 września 2008 r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV-107/07 Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 20.12.2007 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2008.Na podstawie art. 12 pkt 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2001 Nr 142, poz 1592 z późn. zm.) oraz art. 165 ust 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2005 Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) -Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:

§ 1
Do uchwały Nr XIV-107/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20.12.2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2008, zmienionej uchwałami:
- Nr XV-110/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV-107/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20.12.2007 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2008 ,
- Nr XVI-114/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 luty 2008 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV-107/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20.12.2007 r. w sprawie: budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2008,
- Nr III-32/08 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie: zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2008 w części dotyczącej zadań zleconych,
- Nr XVII-120/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV-107/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20.12.2007 r.
w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2008,
- Nr III-35/08 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 11 kwietnia 2008 r. w sprawie: zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2008 w części dotyczącej zadań własnych,
- Nr III-36/08 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 11 kwietnia 2008 r. w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2008 w części dotyczącej zadań zleconych,
- Nr III-38/08 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2008 w części dotyczącej zadań powierzonych,
- Nr XVIII-126/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV-107/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20.12.2007 r.

w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2008,
- Nr III-47/08 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2008 w części dotyczącej zadań zleconych,
- Nr XIX-136/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV-107/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20.12.2007 r.
w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2008.”
- Nr III-63/08 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 6 czerwca 2008 r. w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2008 w części dotyczącej zadań zleconych,
- Nr III-67/08 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2008 w części dotyczącej zadań własnych,
- Nr III-79/08 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2008 w części dotyczącej zadań zleconych,
- Nr XXI-150/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV-107/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20.12.2007 r.
- Nr III-82/08 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2008 w części dotyczącej zadań powierzonych,
- Nr III-83/08 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2008 w części dotyczącej zadań zleconych,
- Nr III-84/08 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2008 w części dotyczącej zadań własnych,
- Nr III-94/08 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 13 sierpnia 2008 r. w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2008 w części dotyczącej zadań zleconych,
- Nr III-96/08 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 13 sierpnia 2008 r. w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2008 w części dotyczącej zadań własnych,
- Nr XXI-163/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV-107/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20.12.2007 r.,
- Nr III-104/08 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2008 w części dotyczącej zadań własnych,
- Nr III-106/08 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2008 w części dotyczącej zadań zleconych,
- Nr III-112/08 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 10 września 2008 r. w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2008 w części dotyczącej zadań zleconych
wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale.

§ 2
1. Zwiększa się o kwotę 189.580 zł plan dochodów w następujących działach i rozdziałach.
Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe § 6300 23.580 zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75411 Komendy Powiatowe PSP § 6300 20.000 zł
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw § 0490 40.000 zł
Dział 758 Różne rozliczenia
Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe § 0920 100.000 zł
Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej § 2710 6.000 zł

2. Zmniejsza się o kwotę 310.000 zł plan dochodów w następujących działach i rozdziałach.
Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe § 6300 60.000 zł
Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej § 6260 250.000 zł

Ogółem zmniejsza się dochody o kwotę 120.420 zł


§ 3
1. Zwiększa się o kwotę 2.122.222 zł plan wydatków w następujących działach i rozdziałach.
Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe § 2710 22.000 zł
§ 6050-8 10.000 zł
§ 6050-14 301.000 zł
§ 6050-5 115.000 zł
§ 6050-1 13.580 zł
§ 6610-1 350.000 zł
Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75020 Starostwa powiatowe § 6060 30.000 zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75411 Komendy Powiatowe PSP § 6060-2 35.000 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące § 2540-7 6.000 zł
§ 2540-5 46.000 zł
§ 6050-2 200.000 zł
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe § 2540-4 35.000 zł
§ 2540-3 5.000 zł
§ 2540-6 18.000 zł
§ 4240-0 129.000 zł
§ 6050-6 30.000 zł
Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne § 6220-3 450.000 zł
Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej § 2560 6.000 zł
Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze § 2320 230.834 zł
§ 6050-1 50.000 zł
Rozdział 85204 Rodziny zastępcze § 2310 19.808 zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92195 Pozostała działalność § 4300 20.000 zł

2. Zmniejsza się o kwotę 2.242.642 zł plan wydatków w następujących działach i rozdziałach.
Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe § 2310-1 50.000 zł
§ 4210 216.000 zł
§ 6050-7 150.000 zł
§ 6050-9 170.000 zł
§ 6050-3 120.000 zł
§ 6050-12 210.000 zł


Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące § 6050-1 89.000 zł
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe § 2540-5 30.000 zł
§ 2540-7 30.000 zł
§ 6050-3 200.000 zł
Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne § 2540-1 25.000 zł
Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze § 2310 230.834 zł
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej § 6050-0 500.000 zł
Rozdział 85204 Rodziny zastępcze § 2320 19.808 zł
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze § 2540-2 32.000 zł
§ 2540-3 60.000 zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami § 6050-0 110.000 zł

Ogółem zmniejsza się wydatki o kwotę 120.420 zł

§ 4

Treść § 6.2 uchwały o której mowa w § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 6.2 Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych
dochody 343.098 zł
wydatki 431.851 zł
zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały”.

§ 5

Dokonuje się zmian w załącznikach do uchwały, o której mowa w § 1 w ten sposób, że:
1. Załącznik Nr 4 „Zadania inwestycyjne w 2008 roku” otrzymuje brzmienie zgodne
z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2 Załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010” .” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.” otrzymuje brzmienie zgodne
z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 11 „Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 8 „Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 9 „Dotacje podmiotowe w 2008 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik Nr 10 „Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych w 2008 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.


§ 6
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.

§ 7
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady

Edward Olszowy


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Edward Olszowy, data: 01.10.2008 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 07.10.2008 r., godz. 13.49
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Rudnik, data: 09.09.2010 r., godz. 11.11
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
09.09.2010 r., godz. 11.11Magdalena RudnikEdycja strony
07.10.2008 r., godz. 13.49Magdalena RudnikDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3876 razy.