Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXII-165/08

w sprawie określenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych;unieważniona przez RIO
Uchwała Nr XXII-165/08
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 26 sierpnia 2008 r.


w sprawie określenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych


Na podstawie art. art. 40 ust.8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z późn. zm.) i art. 4 ust. 1 i art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Określa się stawki opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, w celu:
1) prowadzenia robót w pasie drogowym;
2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;
4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1 3.
w wysokościach określonych w załączniku do uchwały.


§ 2

1. W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu budowy lub remontu sieci i urządzeń wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, wysokość opłaty wynosi 10% kwoty obliczonej na podstawie stawek, o których mowa w § 1.
2. W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu budowy lub remontu kanalizacji deszczowej i drenażowej wysokość opłaty wynosi 1% kwoty obliczonej na podstawie stawek, o których mowa w § 1.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 4

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XIV-103/2004 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dniach od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wiceprzewodniczący Rady
Tadeusz Wiśniewski

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Tadeusz Wiśniewski, data: 27.08.2008 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 17.09.2008 r., godz. 10.04
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 02.09.2013 r., godz. 12.12
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.09.2013 r., godz. 12.12Małgorzata JeznachEdycja strony
02.09.2013 r., godz. 12.12Małgorzata JeznachEdycja strony
13.09.2010 r., godz. 09.37Magdalena RudnikEdycja strony
17.09.2008 r., godz. 10.04Magdalena RudnikDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 5223 razy.