Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XVII – 122/08

w sprawie: uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 21.04.2008r. Nr 56, poz. 1985)
Uchwała Nr XVII – 122/08
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 28 marca 2008 r.

w sprawie: uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania


Na podstawie art. 30 ust. 6 i 6a, art.54 ust. 3 i 7 oraz art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz.674 z późn. zm. ), w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22 poz. 181 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Ustala się regulamin określający wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.


§ 2

Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 4

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr V-34/07 RPW z dnia 27 lutego 2007r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków; za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.

Przewodniczący Rady
Edward Olszowy


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 15.07.2008 r., godz. 12.16
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 02.05.2013 r., godz. 09.45
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.05.2013 r., godz. 09.45Małgorzata JeznachEdycja strony
15.07.2008 r., godz. 12.16Magdalena RudnikDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 4883 razy.