Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr III - 20/06

w sprawie uchwalenia zmian do Statutu Powiatu Wołomińskiego (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 11.01.2007r. Nr 10, poz. 173)
Uchwała Nr III - 20/06
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 21 grudnia 2006 r.


w sprawie: uchwalenia zmian do Statutu Powiatu Wołomińskiego

Na podstawie art. 12, pkt 1, art. 27, ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 72 Statutu Powiatu Wołomińskiego przyjętego Uchwałą Rady Powiatu Wołomińskiego Nr XXXIV-247/02 z dnia 23 kwietnia 2002 r. (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego Nr 144, poz. 3193 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

W Statucie Powiatu Wołomińskiego § 52 ust. 4 otrzymuje brzmienie: ,,Ze starostą, wicestarostą oraz etatowym członkiem zarządu nawiązuje się stosunek pracy”.


§ 2
W Statucie Powiatu Wołomińskiego § 35 skreśla się punkt 5 w brzmieniu ,,przyjmowanie i analizowanie skarg i wniosków”.


§ 3
Pozostałe postanowienia Statutu Powiatu Wołomińskiego pozostają bez zmian.


§ 4
Zobowiązuje się Zarząd do sporządzenia tekstu ujednoliconego statutu uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejsza uchwałą.


§ 5
Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


§ 6
Uchwała wchodzi w życie po w upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

Przewodniczący Rady

Edward Olszowy


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 15.07.2008 r., godz. 11.23
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 02.05.2013 r., godz. 09.17
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.05.2013 r., godz. 09.17Małgorzata JeznachEdycja strony
15.07.2008 r., godz. 11.23Magdalena RudnikDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 4550 razy.